Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

A†A kun. A. Rimavičiaus mirties metinės

Liepos 9 d., 11 val. klebonas kun. Gintaras aukos šv. Mišias už a. a. kun. Antaną Rimavičių, minint 90-ąsias mirties metines. Po Šv. Mišių Birutė Žymantienė papasakos apie šį kunigą, jo gyvenimą ir darbus. Kviečiame visus dalyvauti.

Prieš 90 metų, 1933 metų liepos 6 dieną, Latvijoje, Rubene miestelyje, mirė vienintelis žinomas lietuvis katalikų kunigas ir skulptorius ANTANAS RIMAVIČIUS, visą savo milžinišką kūrybinį palikimą (apie 500 skulptūrų ir kitokių medžio drožinių) palikęs Lietuvai, tuomet tik ką susikūrusiam Šiaulių „Aušros” muziejui.

Pačius gražiausius, vertingiausius jo darbus pasiglemžė II pasaulinis karas, o iš to, kas išliko ir ką turi „Aušros” muziejus, didžiausias kunigo ir skulptoriaus darbas yra Kristaus kančių kelio stotys (stacijos), kurios puošia mūsų Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią.

Mes prie jų meldžiamės. Stacijos padarytos su didžia meile Dievui ir Lietuvai, kurioje Rusijos caro valdžia kun. ANTANUI RIMAVIČIUI neleido dirbti nė vienos dienos, nutrėmė jį į Latviją, bet jis rado būdą išsakyti mums savo tauriausią jausmą, už tai prašydamas tik vieno – pasimelsti už jį vieną kartą per metus. Kunigas nežinojo savo mirties dienos, bet mes žinome – liepos 6-oji. Pasimelskime. 

Informaciją paruošė: Birutė Žymantienė. Nuotrauka ir daugiau informacijos: https://srsvb.lt/sakynos-krasto-sviesuoliai/6/

Viena iš mūsų bažnyčioje esančių Kristaus kančių kelio stočių. Nuotrauka Raimondo Bačiansko.