Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

Maldos grupės ir organizacijos

Irena Ramanauskienė

Žodis „parapija“ kilęs iš graikų kalbos ir reiškia gyvenimą šalia bažnyčios. Bažnyčia - tai pastatas tikintiesiems melstis. Žodžiu Bažnyčia (rašoma iš didžiosios raidės) vadinama ir tikinčiųjų bendruomenė, kurią sudaro ir aktyvūs parapijų nariai, ir paribiuose esantieji.

Tiek bažnyčia, tiek jai priklausanti parapija pavedama valdyti ir tvarkyti klebonui, laikinajam ganytojui. Deja, nė vienas klebonas negali aprėti visos veiklos.

Jam talkina kunigai, diakonai ir Bažnyčiai pasiaukoję pasauliečiai:

tikybos mokytojai, bažnytinių organizacijų vadovai, maldos grupelių koordinatoriai. Jie kviečiami įsitraukti į apaštalavimo darbus. Tai - Evangelijos skelbimas bei perdavimas šalia esantiesiems, pastangos aiškinti, ginti ir teisingai taikyti krikšičoniškuosius principus kasdieniniame gyvenime ir t.t.

Be maldos grupelių, prie mūsų bažnyčios veikia trys organizacijos: Caritas (vad. Jovita Vičienė), Gerojo Samariečio (vad. Kęstutis Kardinskas) ir Motinos maldoje (val. Zita Aniulienė). Organizacija - asmenų grupė, sukurta ar pati susikūrusi bendrai veiklai.