Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Palaiminimai

Būsto, paminklų, devocionalijų laiminimas

Palaiminimas – žmogaus (vaikų, turistų, maldininkų) arba daiktų (namų, maisto) patikėjimas Dievo apsaugai ir globai.

Sakramentalija – tai malda, dažnai lydima tam tikro ženklo (pvz., pašlakstymas švęstu vandeniu, Kryžiaus ženklas, rankos uždėjimas).

Sakramentalijos parengia žmones priimti savitą sakramentų veikimą ir pašventina įvairius gyvenimo atvejus.

Dėl sakramentalijų (būsto, paminklo, devocionalijų – medalikėlių, rožinių, maldaknygių, kryželių, paveikslų ir kt. – palaiminimo) galima kreiptis į bet kurį parapijos kunigą arba į parapijos raštinę šiokiadieniais 9.00-13.00 val. ir 14.00-18.00 val. arba sekmadieniais po šv. Mišių.

Namų palaiminimas

KALĖDOJIMAS

Advento laikotarpiu prasideda parapijiečių lankymas – kalėdojimas. Tai yra sena gili katalikiška tradicija, atsiradusi 1543-1563 m., kai vyskupams liepta lankyti parapijas, geriau pažinti parapijiečius. Kalėdojimo tikslas – pašventinti namus (iki kito kalėdojimo), kad Dievas atitolintų negandas, nelaimes, o joms ištikus, duotų stiprybės jas pakelti ir pasitikėjimo Viešpačiu. Kunigas šventintu vandeniu pašlaksto gyvenamą būstą, sukalba maldą. Pokalbio metu kunigas artimiau susipažįsta su tikinčiaisiais, jų gyvenimo rūpesčiais, pasikalba aktualiais tikėjimo ir parapijos gyvenimo klausimais.

Mūsų parapijiečių namai bei šeimos lankomos kasmet nuo lapkričio 10 d., iš anksto išreiškus pageidavimą parapijos raštinėje. Malonu, kai aktyvesnis tikintysis pasirūpina, jog būtų aplankyta ne tik jo šeima, bet ir namo ar gatvės kaimynai.

Namų palaiminimai

Melskimės. Viešpatie Jėzaus Kristau, su Tavo tarno kunigo apsilankymu teateina į šiuos namus pastovi laimė, dieviška sėkmė, giedra nuotaika, veikli meilė, patvari sveikata. Te pasišalina iš čia piktosios dvasios įtaka, te nekyla šiuose namuose piktų nesutarimų, bet gyvena juose taikos ir ramybės angelai. Pasireikšk mumyse, Viešpatie, savo didžia galybe; palaimink mūsų patarnavimus ir pašventink mūsų apsilankymus Tu, kuris būdamas šventas ir geras, gyveni su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia per amžius. Amen.

Melskimės. Išklausyk mus, šventasis Viešpatie, visagalis Tėve, amžinasis Dieve, ir atsiusk iš dangaus šventą savo angelą, kad jis saugotų, globotų, užtartų, lankytų ir gintų visus šių namų gyventojus. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Naujo namo palaiminimas

Melskimės. Į Tave, Dieve, visagalis Tėve, nuolankiai kreipiamės dėl šio namo ir jo gyventojų bei jame esančių daiktų: namą Tu, Viešpatie, palaimink ir pripildyk visokių gėrybių, o jame gyvenantiems suteik dangaus dovanų gausą, žemės vaisių apstumą ir maloningai išklausyk jų troškimų. Mums tarpininkaujant, palaimink šiuos namus, kaip palaiminai šventųjų patriarchų Abraomo, Izaoko ir Jokūbo namus. Tarp šių sienų tegyvena Tavo šviesieji angelai, saugodami šiuos namus ir jų gyventojus. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Buto palaiminimas

      K.: Ramybė šiems namams.
     A.: Ir visiems jų gyventojams.

Melskimės. Palaimink, visagalis Viešpatie Dieve, šį namą (butą), kad jame klestėtų sveikata, tyrumas, dorybių jėga, nuolankumas, gerumas ir malonumas, Tavo įsakymų vykdymas ir kad visuomet jame būtų dėkojama Dievui: Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Toji palaima te pasilieka šioje vietoje ir su jos gyventojais dabar ir visados. Amen. Paženklink, Viešpatie, šiuos namus išganymo ženklu ir saugok nuo viso pikto per Kristų, mūsų Viešpatį, kuris savo mirtimi ant kryžiaus mus atpirko. Amen.

Tėvų palaiminimas vaikams

Tėvų palaiminimas vaikams

† Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Laiminant iškilmingomis progomis (savo jubiliejaus proga, prieš Pirmąją Komuniją, prieš jungtuves ir pan.), laikomasi šitokios tvarkos.

 Sūnus ar duktė atsiklaupia prieš tėvą ar motiną ir prašo:

 Palaimink mane, tėveli (mamyte)!

Tėvas ar motina atsistoja ir, sudėjęs (-usi) rankas, sukalba šią maldą:

Dieve, kuris vaikams įsakei savo tėvus gerbti ir šio įsakymo besilaikantiems pažadėjai savo palaiminimą, teikis palaiminti mylimą sūnų (dukterį) ***, apsaugoti nuo kūno ir sielos pavojų bei nuvesti į amžinąją dangaus laimę. Amen. Tepalaimina tave Dievas, ir aš tave laiminu † vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Tardamas paskutinius žodžius, tėvas ar motina padeda kairę ranką vaikui ant galvos, o dešiniąja daro ore kryžiaus ženklą, paskui pasilenkia ir pabučiuoja į veidą ar kaktą. Vaikas daro kryžiaus ženklą, atsako: Amen.