Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pastoracinė taryba

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Parapijoje yra įsteigta pastoracinė taryba, į kurią yra išrinkti pasauliečiai katalikai, kurie kartu su parapijos sielovados darbuotojais savo pagalba prisideda prie vykdomos pastoracinės veiklos.

Pastoracinei tarybai vadovauja parapijos klebonas – pastoracinės tarybos pirmininkas. Pastoracinė taryba turi patariamąjį balsą ir yra valdoma pagal vyskupijos ordinaro nustatytas taisykles.

Pastoracinės tarybos tikslas – padėti klebonui formuoti parapijos religinį gyvenimą, įtraukiant kuo daugiau tikinčiųjų į aktyvią veiklą, palaikyti parapijoje brolišką meilę ir sugyvenimą. Pastoracinė taryba puikiai jaučia parapijos gyvenimo ritmą, rūpesčius, problemas. Visi parapijos reikalai sprendžiami kolektyviai ir sutartinai.