Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dvasia, Viešpatie, ateik!

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,* žemės klystkelius nušviesk.
Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, * mūsų dvasią atgaivink!
Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, * mielas atgaivintojas.
Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, * Tu – paguoda liūdesy.
O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, * stiprinki tikėjimą.
Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, * viskas – atvira žaizda.
Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, * gydyk tai, kas sužeista.
Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, * tiesink vingius mūs takų.
Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, * dovanas septynerias.
Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, * kviesk į džiaugsmą amžiną.

Kun.: Atsiųsk savo dvasią ir visa bus sukurta, aleliuja.
Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.
Kun.: Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi: Amen.

Pabaigoje sukalbama TĖVE MŪSŲ, SVEIKA MARIJA, GARBĖ DIEVUI.