Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Ketvirtoji Eucharistinė adoracijos naktis iš balandžio 5-osios į 6-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ
2013 m. iš balandžio 5-osios į 6-ąją
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Gegužių g. 57, Šiauliai)
Intencija: VIEŠPATIE, padidink mūsų tikėjimą!

„Tikėjimas į Dievą, kuris yra meilė, kuris tapo artimas žmogui įsikūnydamas ir paaukodamas save ant kryžiaus, idant mus išgelbėtų ir atkeltų mums Dangaus vartus, mums skelbia, kad tik meilėje glūdi žmogaus pilnatvė. Reikia tai iš naujo aiškiai skelbti šiandien, kai aplink vyksta kultūriniai pokyčiai ir dažnai įvairios barbariškumo formos pristatomos kaip civilizacijos laimėjimai“, – pop. Benediktas XVI.

P R O G R A M A

20.00 – 21.00 ATPIRKIMO MALONĖS PAGERBIMAS pagal šv. Brigitą Švedę, Europos globėją.
VADOVAUS EUGENIJA JOVAIŠAITĖ.
MUZIKINIUS INTARPUS GIEDOS GABRIELĖ KUTELYTĖ.
21.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI
SU VAKARINE VALANDŲ LITURGIJA.
VADOVAUS IR HOMILIJĄ SAKYS VYSKUPAS EUGENIJUS BARTULIS.
Šiaulių vyskupijos vyskupas.
GIEDOS ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS CHORAS,
vad. Mindaugas Žalalis.
22.00 – 23.00 ADORACIJA TYLOJE.
23.00 – 24.00 DŽIAUGSMO SLĖPINIAI.
VADOVAUS MARIJOS LEGIONIERIAI, ATS. IEVA GALDIKIENĖ.
00.00 ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI
SU AUŠRINE VALANDŲ LITURGIJA.
VADOVAUS IR HOMILIJĄ SAKYS KUN. ALGIS BANIULIS SJ,
Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos rektorato rektorius.
GIEDOS ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS CHORAS,
VAD. DOC. STANISLOVAS ŽALALIS.
1.00 – 2.00 ŠVIESOS SLĖPINIAI.
VADOVAUS ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS ADORUOTOJOS
KAROLINA IR GABIJA  DAMBRAUSKAITĖS.
2.00 – 3.00 KANČIOS SLĖPINIAI.
VADOVAUS  ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS KUN. VIK.TOMAS ŪKSAS.
3.00 – 4.00 GAILESTINGUMO VALANDA.
VADOVAUS ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS KUN. VIK. FELIKSAS BALIŪNAS.
Giedojimui vad. Mindaugas Žalalis.
4.00 – 5.00 GARBĖS SLĖPINIAI.
VADOVAUS JANKAUSKŲ ŠEIMA: VIKTORAS, LAISVUTĖ, GEDIMINAS, BRIGITA IR SIMONA.
5.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS GARBEI SU RYTMETINE VALANDŲ LITURGIJA.
VADOVAUS IR HOMILIJĄ SAKYS KUN. MONS. VYTAUTAS KADYS.
ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS
KLEBONAS.
GIEDOS  ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS CHORAS,
vad. Mindaugas Žalalis.

 Patariame atsinešti „Liturginį maldyną“, rožančių.
Kas negalėsite dalyvauti šioje EAN, kviečiame pagal galimybes melstis namuose bei solidarizuotis maldai savo parapijose.

Pasiteiravimui: telef.: 8-41-500010; 8-699-87043

Internete: http://www.mmarijosparapija.lt/; nuoroda: Eucharistinė adoracija

Susisiekimas: iš stotelės „Autobusų stotis“ vykti iki stotelės „Bažnyčia“ autobusais: 6,12,17,21,24,29 (bilieto kaina = 1,80 Lt) ir maršrutiniais taksi: 36,42,51,54,59 (bilieto kaina = 2,00 Lt).

Kitos planuojamos Eucharistinės adoracijos naktys (EAN) 2013 metais: birželio 7-8; rugsėjo 13-14; lapkričio 22- 23; gruodžio 31 – 2014 m. sausio 1.

 Kviečia                                                                   Laimina

     Mons. Vytautas Kadys                                       J. E. vysk. Eugenijus Bartulis

Šiaulių Švč. M. Marijos                                      Šiaulių vyskupijos vyskupas

     Nekaltojo Prasidėjimo

     parapijos klebonas