Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kūčių vakarienės malda

Visi: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
(Evangelija skaitoma atsistojus prie stalo):

Malda

Dėkojame tau, Dieve, kad galėjome šiemet susirinkti prie šventino Kūčių stalo.
Palaimink kiekvieną, kuris čia atvyko ir teik savo paguodą tiems, kas liko toli.
Dėkojame už visus džiaugsmus, kuriuos patyrėme praėjusiais metais ir meldžiame stiprybės bei Tavo globos ateinančių metų išbandymuose.
Jungiamės savo malda su tais artimaisiais, kuriuos pasišaukei iš šio pasaulio, suteik jiems amžiną atilsį.
Dėkojame tau, Dieve, už tą džiaugsmą, kurį atnešė pasauliui Jėzaus gimimas, davęs pradžią žmonių atpirkimui ir parodęs pasauliui žmogiškąjį Dievo veidą.
Siųsk, Viešpatie, taiką ir ramybę visai žmonijai, kad niekam netrūktų duonos ant jų namų stalo, kad visi turėtų tinkamą darbą ir saugią pastogę.

Palaimink, Dieve, šią mūsų Kūčių vakarienę ir saugok visus mūsų mylimus žmones. Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Visi: Tėve mūsų…Sveika Marija…Garbė Dievui Tėvui…Tikiu į Dievą Tėvą Visagalį…

Po palaiminimo ir maldų laužomas kalėdaitis, linkima ramybės ir valgoma Kūčių vakarienė.

Po vakarienės:

Pasistiprinę šio Kūčių stalo, gėrybėmis ir pasidžiaugę Tavo, Viešpatie, teikiama dvasine šiluma bei vienijančia šeimos meile, dėkojame Tau už visas gėrybes ir meldžiame lydėti mus savo dieviška palaima, kad nesukluptume gyvenimo kryžkelėse ir visuomet išliktume Tau ištikimi.

Visi: Amen. (persižegnojama)

Gražu su pakilia nuotaika įprasminant tą vakarą ateiti į iškilmingas Bernelių Šv. Mišias, kurios vyks Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje 2021 m. gruodžio 24 d. 22 val.

Nuoširdžiai dėkojame už metinę Kalėdinę auką Bažnyčiai, kurią paliekate pasiimdami kalėdaičius šventiniam Kūčių stalui.

Ši Jūsų auka bus skirta bažnyčios šildymo išlaidoms, bažnyčios ūkinei ir dvasinei veiklai, tarnų išlaikymui ir paramai.

Kiekvieną sekmadienį ir privalomose šventėse 12:30 val. Šv. Mišiose meldžiamės už geradarius. Teatlygina Jums Dievas!

Linksmų Šv. Kalėdų ir Viešpaties laiminamų Naujųjų 2022 Metų !

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos tarnaujančių Jums kunigų vardu:

Pagarbiai,
Klebonas
kun. teol. lic. Saulius Paliūnas

Visa informacija teikiama mūsų parapijos svetainėje adresu : www.mmnprasidejimas.lt

Dėkojame už aukas, kurias pervedate į parapijos sąskaitą bažnyčios išlaikymui.

LT48 7180 0000 0170 0219 – AB Šiaulių bankas
LT32 7300 0100 0239 3246 – AB Swedbank
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Įmonės kodas: 192057666
Gegužių g. 57, 78327, Šiauliai