Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kūčių vakarienės malda 2023 m.

2023 m. gruodis

Dėkojame tau, Dieve, kad galėjome šiemet susirinkti prie šio šventinio Kūčių stalo.

Palaimink kiekvieną, kuris čia atvyko ir teik savo paguodą tiems, kas liko toli.

Dėkojame už visus džiaugsmus, kuriuos patyrėme praėjusiais metais ir meldžiame stiprybės bei Tavo globos ateinančių metų išbandymuose.

Jungiamės savo malda su tais artimaisiais, kuriuos jau pasišaukei iš šio pasaulio, tikimės vieną dieną vėl kartu susėsti prie tavo, Viešpatie, paruošto vaišių stalo dangaus karalystėje.

Dėkojame tau, Dieve, už tą džiaugsmą, kurį atnešė pasauliui Jėzaus gimimas, davęs pradžią žmonių atpirkimui ir parodęs pasauliui žmogiškąjį Dievo veidą.

Siųsk, Viešpatie, taiką ir ramybę visai žmonijai, kad niekam netrūktų duonos ant jų namų stalo, kad visi turėtų tinkamą darbą ir saugią pastogę.

Palaimink, Dieve, šią mūsų Kūčių vakarienę ir saugok visus mūsų mylimus žmones. Amen.

Tėve mūsų… Už mūsų mirusius: Amžiną atilsį….

Pradedant šeimos vyriausiuoju asmeniu, vėliau sekant kitais susirinkusiais prie Kūčių stalo, dalinamės kalėdaičiu. Atsilaužiant dalelę kalėdaičio linkima ramybės, pasakomas prasmingas palinkėjimas, dėkojama už bendrystę šeimoje bei gautas malones. Pasidalinus kalėdaičių valgome Kūčių vakarienę. Vaišinamės tradiciniais tik Kūčių vakarienei skirtais patiekalais. Vakarienės pabaigoje visiems tinka pagiedoti kokią kalėdinę giesmę, pvz. „Tyli naktis“.

PO VAKARIENĖS:

Pasistiprinę šio Kūčių stalo gėrybėmis ir pasidžiaugę Tavo, Viešpatie, teikiama dvasine šiluma bei vienijančia šeimos meile, dėkojame Tau už visas gėrybes ir meldžiame lydėti mus savo dieviška palaima, kad nesukluptume gyvenimo kryžkelėse ir visuomet išliktume Tau ištikimi.
Visi: Amen (persižegnojama).

KALĖDŲ LAIKO ŠV. MIŠIŲ TVARKA

Gruodžio 24 d. Šv. Mišios sekmadieno tvarka iki sumos, 18 val. Šv. Mišių nebus!
Šventą Kūčių naktį kviečiame į Bernelių Šv. Mišias, kurios bus aukojamos mūsų bažnyčioje 22:00 val.

Gruodžio 25 d., Šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios – 9:30, 11:00 ir 12:30 val.

Gruodžio 26 d., antroji Šv. Kalėdų diena, Šv. Steponas, kankinys. Šv. Mišios – 9:30, 11:00 ir 12:30 val.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Viešpaties laiminamų Naujųjų 2024 Metų!

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kunigai.