Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

kun. Jordano Urbono kalėdinis sveikinimas

Su Šv. Kalėdomis!

Gerb. Klebone, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios darbuotojai, mieli parapijiečiai.

Ir vėl takus nubalins gruodis,
Kalėdoms patalus paklos,
O mums visiems ir vėl atrodys,
Kad pradedame – nuo pradžios….


Iš visos kunigiškos širdies sveikinu JUS šv. Kalėdų proga ir linkiu, kad Kūčių naktis kiekvieną apgaubtų dvasinio džiaugsmo, vilties ir stiprybės skraistėmis, kurių taip reikia nešant žodį į žmonių širdis.

Linkiu jums kuo gausesnės Betliejau žvaigždės šviesos ne tik tą įstabią baltąją Kūčių naktį, bet ištisus ateinančius metus. Juk šviesa visame pasaulyje yra dievybės, dvasinio elemento simbolis! Šviesa sklinda labai greitai. Ji tyra, be dėmių. Visur ji skverbiasi ir veikia gaivinančiai bei nuskaistinančiai… Šviesa parodo tikrąjį visų dalykų vaizdą. Kristaus šviesa atnešė ir tebeneša pasauliui antgamtinės tiesios pažinimą.

Kūčių vakaro žvaigždė ir toliau teveda Jus ir Jūsų šeimas nuostabaus kūrybingumo keliu! Kalėdų naktis teapšlaksto Jus DIEVIŠKA palaima, gausiai dovanodama sveikatos ir dvasinės stiprybės. Šv. Kalėdų naktis tenušviečia Jūsų darbo ir asmeninio gyvenimo planus dosnia kūdikėlio Jėzaus palaima, o Betliejaus žvaigždė tenusileidžia į Jūsų nuostabaus gerumo ir įžvalgumo širdis, kuriose nestokojama dėmesio ne tik pasaulietiniam, bet ir krikščioniškam gyvenimui.

Jums visiems linkiu Dievo palaimos, dvasinės ramybės, patekus į rūpesčių sūkurius.

Linkiu gerumu, meile ir sėkme prisodrintų dienų.

Linkiu kantrybės ten, kur viskas atrodo sunku ir nepakeliama.

Visuose Jūsų keliuose telydi gerasis šv. Kalėdų angelas, kad savo kūrybingais darbais skleistumėte gėrį ir viltį ne tik Šiaulių miesto gyventojų širdyse.

Kun. Jordanas Urbonas,
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

Sveikinimas iš jubiliejinio, 30 metų parapijos sukakčiai skirto laikraščio; 2023 m. gruodžio mėn., Nr. 2.