Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gyvojo Rožinio maldos grupė

Stasė Marcinkienė

Gyvojo Rožinio draugijos / grupės ištakos Prancūzijoje. Domininkonų ordino tretininkė Paulina Marija Jaricot (1799-1862), norėdama atnaujinti pamaldumą žmonių širdyse, įsteigė Gyvojo Rožinio draugiją. Ją 1826 m. patvirtino Popiežius XII.

Gyvasis Rožinis Marijos intencija mūsų parapijos bažnyčioje pradėtas kalbėti 1998 m. liepos 1 d. Maldos grupelės steigėja – Regina Zabielienė. Šį įsipareigojimą perėmiau prieš dvejus metus. Grupelėje 20 žmonių. Meldžiamės kasdien, dėkodami Marijai už Dievo suteiktas malones ir pačius maldininkus…

Steigėjos R. Zabielienės žodžiais tariant, „Gyvojo Rožinio grupelė – tai Bažnyčios tikintieji, susirinkę draugėn su savo rūpesčiais, problemomis, prašymais ir Dievo Motinos užtarimu įsiliejantys į Švenčiausiosios Trejybės paslaptį. Grupelės vienybės ženklas – malda“.

Rožinis – tarsi spygliuotas tinklas, saugantis sielas nuo įsibrovėlio strėlių. Tais gyvenimo momentais, kai reikia išverti negandas, Rožinio malda išveda į šviesą.

Užsimezgus kalbai apie maldos grupelės reikalingumą, R. Zabielienė neretai primena mums popiežiaus Jono Pauliaus II mintis: „Rožinis – mano mėgstamiausia malda, nuostabi savo paprastumu ir gilumu. Šioje maldoje daug kartų kartojame žodžius, kuriuos Mergelė Marija girdėjo iš arkangelo ir iš savo giminaitės Elzbietos. Visa Bažnyčia jungiasi tais žodžiais… Nuoširdžiai raginu kalbėti jį“.

Gyvojo Rožinio grupė rūpinasi ir Adoracijos (garbinimo) naktų organizavimu. Adoracija – tai buvimas drauge ir bendra malda. Tai kitoks bendravimas su Viešpačiu nei įprastai Mišiose. Pats nakties metas leidžia labiau pasinerti į apmąstymus. Adoracija nėra lengvas maldos būdas. Daug žodžių čia nereikia. Kūno laikysena įvairi. Galima klūpėti, sėdėti, stovėti, tačiau viską reikia daryti pagarbiai, nes adoracijoje kaip jokioje kitoje maldoje iš tikro esame Dievo akivaizdoje. Esame priešais Jėzų, kuris realiai ir visas yra Ostijoje. Jis priešais mus duonos paplotėlio pavidalu!

Adoracija reikalinga kiekvienam – kunigui, skaitovui, giedotojui ir tyliai maldą skaitančiajam. Ne tik maldas, bet ir skaitinius be giesmes aukojame Dievui. Tos maldos – tai kelionė į save, tikra palaima. Ateini naktį, kai visi miega, garbini Dievą savo maldomis, skaitymais, giesmėmis, buvimu kartu. Reikia pasakyti, kad adoracija – ne vien malda, bet ir tyla, kai gali pasėdėti, susikaupti, apmąstyti savo gyvenimo kalvas ir pakalnes.

Pirmoji Eucharistinė adoracijos naktis mūsų bažnyčioje įvyko 2012 m. iš lapkričio 23-osios į 24-ąją. JE vyskupo E. Bartulio pageidavimu tuometinis klebonas V. Kadys ėmėsi organizuoti adoracijos naktis, kurios vyko / tebevyksta kasmet 6 kartus. Anuomet klebonas kreipėsi pagalbos į seserį, Jėzaus Širdies kongregacijos vienuolę Danutę Jonę Sakalauskaitė, turinčią šio darbo patirties. Ji, remdamasi Vokietijos praktika, pradėjo eucharistinių adoracijos naktų sąjūdį Lietuvoje: 1995-2005 m. jas organizavo Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje; žmonių susirinkdavo 150-300 iš visos Lietuvos. Švč. Mergelės Marijos pageidavimu šią patirtį 2012 m. atnešė į Šiaulius.

Adoracijos naktyse aukojamos trejos šv. Mišios. Pirmosios – ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES garbei. Vadovauja ir homiliją sako vyskupas E. Bartulis. Po vakarinės liturgijos antrosios šv. Mišios aukojamos NEKALČIAUSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI. Trečiosios šv. Mišios aukojamos ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS GARBEI. Po jų prasideda rytmetinė valandų liturgija.

Tarp šv. Mišių šloviname Viešpatį malda ir giesme, kalbame visas 4 Rožinio dalis (džiaugsmo, šviesos, kančios ir garbės slėpinius), skaitome tuos slėpinius atitinkančias ištraukas iš Šv. Rašto.

Dėkojame Dievui, JE vyskupui E. Bartuliui, buvusiems klebonams ir dabartiniam klebonui G. Jonikui už galimybę dalyvauti ir melstis adoracijos naktyse. Jos kaip angelai ant sparnų kasdien neša mus su savo rūpesčiais, džiaugsmais ir pasiaukojimais. Telydi ir toliau mus adoracijos naktys! To nori Švč. Dievo Motina Marija.

Gyvojo Rožinio maldos grupės narės, bendra malda kasdien nuolankiai prašančios Švč. Mergelės Marijos globos ir užtarimo, gaivinant pamaldumą parapijiečių širdyse (nuotrauka iš maldos grupelės steigėjos Reginos Zabielienės archyvo.)

Straipsnis iš jubiliejinio, 30 metų parapijos sukakčiai skirto laikraščio; 2023 m. spalio mėn., Nr. 1.