Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Motinos maldoje

Zita Aniulienė, koordinatorė

Aiškinti nereikia, ką vadiname žodžiu „Motina“. Svarbiausieji jos bruožai – gebėjimas besąlygiškai mylėti, dėmesingumas rūpestingumas, supratingumas, kantrybė, gerumas. Jos dovanojama Meilė beribė. Vos užsiminsite mamai, kad jums blogai – ji visada atskubės į pagalbą. Vienas iš pagalbos mažam ar brandaus amžiaus pasiekusiam vaikui būdų – malda.

/Nuotrauka netrukus/

2022 spalis. Dalyvaujant klebonui kun. Gintarui Jonikui ir vikarui kun. Jordanui Urbonui, dalijamės grupelės 6-erių metų veiklos prisiminimais (Raimondo Bačiansko nuotr.).

Moterims, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir vaikaičius, krikšto vaikus, sukurtos maldos grupės – Motinos maldoje. Šis krikščioniškas- ekumeninis judėjimas prasidėjo 1995 m. Anglijoje. Pradininkės – dvi katalikės motinos, po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas į grupeles maldai už savo ir viso pasaulio vaikus. Maldos grupės išplitusios 140 valstybių. Lietuvoje pirmoji tokia grupė susikūrė Kretingoje, antroji suburta 2008 m. Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios parapijoje. Šiuo metu judėjimas „Motinos Maldoje“ išplitęs beveik visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Mes susibūrėme prieš 7 metus. Susitinkame kartą per savaitę. Esame įsipareigojusios laikytis konfidencialumo, todėl tai, kas buvo pasakyta maldos metu, niekados nebus niekam atpasakota.

Kaip vyksta parapijos „Motinos maldoje“ grupės susitikimai? Pagal iš Anglijos atėjusias tradicijas, besiruošdamos maldai, ant stalo padedame kryžių, Biblija, uždegame žvakę, nes „Jėzus yra Išganytojas, Šviesa, Gyvasis Žodis“. Šalia padedame miniatiūrinį krepšelį, kuris simbolizuoja Jėzaus rankas. Kam krepšelis reikalingas?

Melstis atėjusi motina į jį deda apvalų lapelį, kuriame užrašytas dukros, sūnaus, vaikaičio, Krikšto ar Sutvirtinimo dukros / sūnaus vardas. Taip ji atiduoda saviškius į Jėzaus rankas ir išsako Jam savo dėkingumą bei susikaupusius skaudulius, prašydama pagalbos. Apskritimas reiškia motinos meilę, kuri neturi nei pradžios, nei pabaigos. Jei vaikai susituokę, vyras ir žmona surašomi vienoje pusėje. Jei pora turi vaikų, jų vardai, atsiduria kitoje lapelio pusėje. Į maldos grupeles atėję vaikai gali melsti už savo motinas.

Susitikimą, kaip priimta, pradedame kviesdamos Šventąją Dvasią, kad vadovautų mums: „Ateik, Šventoji dvasia, nukreipk mūsų širdis ir protus“; „Būk kiekvienoje mintyje, ir kiekviename žodyje, kiekvienoje intencijoje ir kiekviename siekyje“ arba „Duoki mums užtarimo dovaną, kad pildydamos Tavąją valią, pavestume Tau savo vaikus“ ir t.t. Viešpaties Jėzaus prašome atleidimo, prašome apsaugoti vaikus nuo visokio blogio. Juk į vaikų ir jaunimo aplinką šiandien braunasi ne tik cigaretės, bet ir alkoholis, narkotikai, o per televiziją ir kitas informavimo priemones plinta žinios apie smurtą, seksą ir kitas blogybes. Mums, motinoms ar močiutėms, dėl jų skauda širdis.

Meldžiamės Šv. Dvasios įkvėptomis maldomis. Maldos sudėtos į delno dydžio knygelę „MOTINOS MALDOJE“, kuri išversta į 40 kalbų (liet. 2014). Maldos labai paprastos. Skaitome Šv. Raštą, giedame šlovinimo giesmes.

Be šių maldų, garsiai skaitomos ir kiekvienos motinos asmeniškai atsineštosios. Pvz., imamas į rankas Gvadalupės Dievo Motinos paveikslėlis ir garsiai skaitoma kitoje jo pusėje išspausdinta malda, prašant Jos užtarimo ir pagalbos. Išskirtinai susikaupusios skaitome Dievo Tarno kun. Ignaco Štacho litaniją, vyskupo E. Bartulio 2023 05 03 dienos patvirtinimu leistą naudoti visuotinei maldai. Blaivybės sargo ir besimokančiųjų globėjo prašome nuodėmių atleidimą išmelsti, padėti atsiversti artimiesiems, kantrybės ir nuolankumo išmokyti, nuo priklausomybių apsaugoti, ištikimybę šventajai bažnyčiai stiprinti. Prašome Švč. Mergelės Marijos ir šventojo Juozapo globą išmelsti… Pakylėtai litanija skaitoma ne vien todėl, kad joje atsispindi gyvenimo problemos, ne vien dėl to, kad DT kun. Ignacas Štachas 1843-1854 m. klebonavo Šiauliuose. Toji paslaptingoji priežastis: DT kunigo Ignaco Štacho (1797-1821-1854) litanijos autorius – Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios, t.y. mūsų parapijos, kunigas Jordanas Urbonas.

Melstis drauge susirenkančios moterys įsitikino – nuoširdus, sistemingas dalyvavimas „Motinos maldoje“ stebuklingai keičia šeimų gyvenimą. Į kiekvieną maldą Dievas atsako Jam rinkamu būdu. Vadinasi, visos motinos turi nepaliauti melstis ir nuolat atsiduoti Dievui.

Pastaraisiais metais grupelės veiklą dvasiškai stiprino vikaro kun. Raimundo Šnapščio buvimas šalia. Kad ir jaunas, bet mus užburdavo jo gebėjimas bendrauti su žmonėmis. Juk ir jo pamokslai iš sakyklos būdavo ne oficiali kalba tikėjimo tema, o paprastas, iš širdies plaukiantis pokalbis, dalijantis mintimis. Be vikaro neprasidėdavo nė vienas grupelės susitikimas, kurio pradžioje kunigas sukalbėdavo maldą, palaimindavo mus, linkėdamas kuo artimesnio ryšio su Švč. Mergele Marija ir Jėzumi Kristumi. Po to išeidavo, likdavome vienos, bet vikaro pavyzdys tarnauti žmonėms likdavo su mums ir tarp mūsų.

Po maldos atsistojusio ar atsiklaupusios kreipiamės į Dievą, pavesdamos Jam savo vaikus.

Straipsnis iš jubiliejinio, 30 metų parapijos sukakčiai skirto laikraščio; 2023 m. spalio mėn., Nr. 1.