Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Maldos grupės

DIEVO TARNO IGNACO ŠTACHO GRUPĖ

Dievo tarnas kunigas IGNACAS ŠTACHAS (~1797 – 1854)

Tiksli kun. I. Štacho gimimo data dar nežinoma, pakrikštytas 1797 m. spalio 8 d., kunigu įšventintas 1821 m. lapkričio 28 d., mirė – 1854 m. spalio 28 d.

Kun. I. Štacho tėvą, medicinos mokslų daktarą, Andriejų Štachą į Žemaičių vyskupijos centrą – Varnius dar 1795 m. iš Vilniaus gubernijos pasikvietė vyskupas Steponas Jonas Giedraitis. Spėjama, kad Varniuose A. Štachas buvo kunigų seminarijos gydytoju, vėliau išrinktas Varnių burmistru.
Ignacas, baigęs Varnių kunigų seminariją, ėjo Varnių katedros vikaro pareigas, po kelerių metų paskirtas klebono pagalbininku, dar vėliau – Žemaičių vyskupijos kancleriu. Nuo 1843 m. Šiaulių parapijos klebonas.
Atnaujino Šiaulių Petro ir Povilo bažnyčią, rūpinosi jos aplinka, puošė maldos namus iš vidaus, stengėsi įgyti liturgijai reikalingų daiktų, tačiau neapsiribojo ūkiniais rūpesčiais. Daug dėmesio skyrė žmonių dvasiniam tobulėjimui. Svarbiausias I. Štacho nuopelnas – blaivybės skleidimas tarp parapijiečių.

Carinės Rusijos priespaudos ir baudžiavos laikais dvarininkai pelnėsi statydami ir žydams išnuomodami degtinės varyklas; smuklių buvo pilnos pakelės ir kaimai; dvarininkai dažnai reikalaudavo, kad valstiečiai kasmet nupirktų tam tikrą kiekį degtinės. Į girtavimą žmones stūmė ne tik prievarta, bet ir baisus skurdas, nesėkmės, sunkios nelaisvės našta, vilties, kad bus geriau, nebuvimas…

Blaivybės idėja 1838 m. kilo Airijoje. Apie airių sąjūdį rašė to meto Europos ir Rusijos spauda. Blaivybės brolijų steigimo patirtį iš airių perėmė vokiečiai, po to – lenkai. Tai turėjo būti žinoma ir Žemaičių vyskupijos sostinėje. Čia, matyt, valstiečių blaivinimo galimybėmis susidomėjo vyskupijos kancleris I. Štachas ir Varnių kunigų seminarijos dėstytojas, vėliau – Šiaulėnų (Radviliškio r.) parapijos klebonas Augustinas Kybartas (1795–1860). Jiedu 1846 m. pradėjo net registruoti žmones, pasižadančius laikytis kultūringo ir saikingo alkoholio vartojimo. Šiaulių ir Šiaulėnų parapijos – pirmieji blaivybės židiniai vyskupijoje. Veikla neperžengė parapijų ribų, todėl menkai apie ją žinota Lietuvoje.

Popiežiui Pijui IX patvirtinus (1851) Katalikų blaivybės brolijų įstatus, judėjimas suaktyvėjo visoje Europoje ir lėmė vyskupo Motiejaus Valančiaus 1858 10 11 d. ganytojiško laiško, raginančio įvesti blaivybę Žemaičių vyskupijoje, pasirodymą. Tie metai ir tapo oficialia kovos už blaivybę pradžios Lietuvoje data.

Kun. I. Štacho veikla buvo rezultatyvi – per dešimtmetį žymiai sumažėjo smuklių ir karčiamų.

Legenda pasakoja, kad apie 1908 m. girtuokliaujančio vyro žmonai prisisapnavęs klebonas I. Štachas ir pataręs ant jo kapo uždegti tris žvakes, paskui jį apeiti keliais. Moteris tai padarė. Įvyko stebuklas. Žinia apskriejo Šiaulius. Kapą ėmė lankyti dėl girtuoklystės kenčiantys žmonės. Prieš egzaminus čia ateina moksleiviai, studentai. Galima kalbėti apie kun. I. Štacho pomirtinę charizmą, darančią nepaaiškinamą poveikį adresatui.
Kokiam prašančiųjų skaičiui pagelbėjo kun. I. Štachas, tokie faktai neregistruoti. Kad jų būta, abejonių nekyla. Tai liudija paminklas ant kun. I. Štacho kapo. Jį 1914 m. pastatė atkurto Šiaulių miesto blaivybės judėjimo nariai. Liudijimą patvirtina užrašas ant paminklo. Jo esminės frazės: „švietė jau pirm vyskupo Valančiaus laiko abstinencijos pavyzdžiu; savotiškais būdais pasėkmingai skleidė blaivybę; tai žymus Blaivybės Apaštalas; Didžiojo veikėjo triūsas nenyksta ir Jo garbė nemiršta“.

Mūsų parapijoje maldoje atsakingas: Vytautas Daunys, tel. 8 657 51890.

DIEVO ŽODŽIO GRUPĖ

Vadovė Stasė Marcinkienė tel.865184873

GYVOJO ROŽINIO DRAUGIJA

Pop. Jonas Paulius II kalbėjo: „Rožinis yra mano mėgstamiausia malda, nuostabi savo paprastumu ir gilumu. Šioje maldoje daug kartų kartojame žodžius, kuriuos Mergelė Marija girdėjo iš arkangelo ir iš savo giminaitės Elzbietos. Visa Bažnyčia jungiasi tais žodžiais… Nuoširdžiai raginu kalbėti jį“.

Gyvojo Rožinio Draugija yra tarptautinė draugija. Jos nariai meldžiasi visame pasaulyje. Pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija Lurde ir Fatimoje kvietė kalbėti Rožinį. Evangelijos santrauka- pamaldus Jėzaus gyvenimo apmąstymas. Jis išreiškia gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir Švč. Mergelei Marijai. Kalbėti Rožinį – tai kartu su Švč. Marija kontempliuoti Kristaus veidą.

Mūsų parapijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai kiekvieną dieną kalba Rožinį bažnyčioje (Gegužių 57, Šiauliai). Visus, norinčius kartu melstis, nuoširdžiai kviečiame tapti Gyvojo Rožinio draugijos nariais.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos Gyvojo rožinio draugijos narių komitetas:
ERNESTA (8 677 39655), atsakinga už adoraciją.
VIDA (8 650 45932), atsakinga už skaistumą.
IRENA (8 694 43376), atsakinga už šeimas.
AUŠRA (8 145 3409) užtarėjai.
REGINA (8 650 26956) Marijos intencija.
REGINA (8 650 26956) Į Šventąją dvasią.

MENININKŲ GRUPĖ

Atsakinga Marytė Nemeikšienė tel. 8 679 95184.

MOTINOS MALDOJE

„Gerasis Viešpatie, mes jungiame savo maldas su maldomis visų motinų besimeldžiančių pasaulyje. Viešpatie, mes sugaišome labai daug laiko nerimaudamos ir bandydamos savarankiškai pakeisti situaciją arba iš viso nieko nedarydamos. Bet dabar, Viešpatie, apsijungusios su visomis mūsų seserimis Tavoje šeimoje, mes šloviname Tave ir dėkojame Tau už naują viltį, kurią dovanojai mums tuomet, kai įteikėme Tau savo vaikus. Dėkojame Tau, Viešpatie, už motinystės dovaną, už šį palaiminimą. Mes dažnai pamirštame, kaip begaliniai Tu mumis pasitiki, patikėdamas savo mylimiausius vaikus mūsų globai. Meldžiame, padėk mums visuomet suvokti, kaip svarbu yra būti motina“.

Maldos grupelę gali sudaryti nuo dviejų iki aštuonių mamų.

Paprastai tokių maldos grupelių mamos susitinka kartą per savaitę. Mamos įsipareigoja laikytis konfidencialumo taisyklės, todėl tai, kas buvo pasakyta susitikime, niekados nebus atskleista.

Mamų, besimokančioms suprasti viena kitą per maldą ir pasidalijimą, našta palengvėja.

(Paimta iš: Motinos maldoje/Mothers prayers, Motinų meilė keičia pasaulį, Solace Community 2002, Lithuanian version 2014, p. 31 – 32.)

Jei norėtumėte suburti tokią maldos grupę ar tapti šio maldos judėjimo narėmis, kviečiame kreiptis į mūsų parapijoje esančias grupių vadoves, kurios mielai su jumis pasidalins visa būtina informacija bei literatūra.

Parapijoje veikia 5 grupelės. Kviečiame kartu jungtis motinas į maldą.

Koordinatorė: Zita Aniulienė, tel. 8 656 85448.

TRETININKAI

Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS – Ordo Franciscanus Saecularis), kitaip žinomas kaip Atgailos broliai ir seserys arba Trečiasis šv. Pranciškaus Ordinas, šiandien skaičiuoja apie 300 tūkstančių narių ir yra pasklidęs po 112 pasaulio valstybių. Ordinas susideda iš įvairių lygmenų brolijų: vietinių, regioninių, nacionalinių ir tarptautinės.
Vietinėje pasauliečių pranciškonų Šiaulių Kryžių kalno brolijoje yra 16 narių.
Kas tokie pasauliečiai pranciškonai? Mūsų siekiamybė būti uolesniais, geresniais, džiugesniais, nuolankesniais, paklusnesniais, gailestingesniais. Džiaugiamės savo charizma būti kartu. Tai reiškia būti ne tik fizinėje artumoje, bet svarbiausia būti maldos vienybėje, palaikyti vieni kitus. Nesame paprastas maldos būrelis, esame savarankiškas ordinas, kurį įkūrė serafiškasis tėvas Šventasis Pranciškus. Stodami į ordina pasiryžtame tapti pasaulio druska.

Pasauliečių pranciškonų Šiaulių Kryžių kalno brolijos nariai kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį 10 val. renkasi į bendras Šv. Mišias, o po jų susirinkimas mūsų parapijos bibliotekoje.

Vadovė Genovaitė Marcinkutė, tel. 8 653 56249.

Kviečiame prisijungti!

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITYMO GRUPELĖS

Vis daugiau žmonių patiria troškimą asmeniškai pažinti Dievo Žodį. Tačiau vienam žmogui skaityti Bibliją nėra lengva užduotis. Daugelis bando, tačiau tik vienam kitam pakanka motyvacijos ir jėgų tęsti šį tikėjimą gaivinantį užsiėmimą. Gal todėl šiandien galime stebėti, kaip plinta tarp krikščionių Švento Rašto skaitymo ir dalinimosi supratimu mažose grupėse praktika. Tai daroma įvairiais būdais ir metodais. Tačiau tokioms tikinčiųjų pastangoms būdinga yra tai, kad jie tai daro bendraudami ir bendradarbiaudami, kad ieško ir randa savo gyvenamoje aplinkoje konkrečių galimybių gyventi pažinta tiesa. Ten, kur daugelis krikščionių negaili laiko ir jėgų Dievo Žodžio skaitymui, paprastai nestokoja ir drąsos Juo gyventi. Todėl tokia krikščioniško gyvenimo patirtis tampa akstinu dvasiniam prabudimui tikinčiųjų bendruomenėse ir net kai kuriuose kraštuose.

Mažų grupių idėja krikščionybėje nėra nauja. Prieš du tūkstančius metų pirmieji Jėzaus Kristaus sekėjai susitikdavo vieni kitų namuose klausyti apaštalų mokymo, melstis, bendrauti tam, kad pasiektų gerų tarnavimo Dievui ir vieni kitiems rezultatų. Apaštalų darbų knygoje rašoma apie tokių grupių įtaką tų laikų krikščionių bendruomenių gausėjimui ir jų dvasingumo augimui.

Mūsų parapijoje veikia grupelė vyrams „Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“. Renkasi kiekvieno mėnesio (parapijos salėje) II antradienį 18:30.
Atsakingas: tėvas Mariuz Placek O.Carm, tel. nr. 8 679 01966.

Ir grupelė bendrai – tiek vyrams, tiek moterims.
Atsakingas: tėvas Mariuz Placek O.Carm, tel. nr. 8 679 01966.