Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė ir kunigo Raimundo išlydėtuvės

Rugpjūčio 15 d., antradienį, švęsime ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (Žolinės) iškilmę ir mūsų parapijos vikaro kunigo Raimundo išlydėtuves.

Kunigas Raimundas paskirtas Kriukų Šv. Lauryno, Lauksodžio Šv. Aloyzo ir Žeimelio Šv. Petro ir Povilo parapijų klebonu.

Rugpjūčio 15 d., antradienį, šv. Mišios – 8:00 9:30, 11:00 val. (Sumos) ir 18 val. Per visas šv. Mišias bus šventinami žolynai ir naujas derlius.

11 val. Sumos šv. Mišios, procesija. Po jų – sveikinimai ir linkėjimai kun. Raimundui. Telydi Švč. Mergelės Marijos globa jo, jau klebono, tarnystę šiose parapijose. 

AČIŪ MOTERIMS, PUOŠUSIOMS BAŽNYČIĄ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMEI

Ačiū Vidai, papuošusiai altorių, pagaminusiai puokšteles prie suolų; vainiko pynėjoms Nijolei Vežikauskienei, Adelei Žeknienei, Aldonai Tijūnaitienei, Ievai Saikuvienei, Albinai Jurienei, Onai Paukštienei, Loretai Aleksovai.

Taip pat labai dėkojame Toliušių moterims, kurios giminės susitikimo metu nupynė ir mūsų Marijai padovanojo vainiką.

Šventės akimirkos:

Psalmė „Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro…“ video čia

Šventės akimirkos: video čia:

Ruošiamės iškilmei: