Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Ukrainiečiams įteikti lietuvių k. kursų baigimo sertifikatai

Spalio pabaigoje dvidešimt penkiems nuo Rusijos Federacijos karo Ukrainoje į Lietuvą pabėgusiems ukrainiečiams buvo įteikti sertifikatai, liudijantys apie išklausytą lietuvių kalbos pradmenų kursą.

Kursai ukrainiečiams buvo vykdomi Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonui kun. Gintarui Antanui Jonikui inicijavus projektą, kurio tikslas – palengvinti karo pabėgėlių integraciją lietuvių visuomenėje, susipažinus su mūsų religija, kultūra, istorija, geografija, įgijus kalbos pradmenis. Pamokos vyko Parapijos bendruomenės namuose.

Kursų dalyviai nuoširdžiai dėkingi parapijos klebonui už dvasinę paramą, padrąsinimą bendrai maldai su katalikais, tėvišką globą, kuri suteikė ramybės, tikėjimo. Nuoširdi padėka Lietuvių katalikų religinės šalpos fondui už materialinę paramą, empatiją žmonėms, karo jėgos nublokštiems į svetimą šalį.

Lietuvių k. kursų mokytoja Veronika Bekerienė