Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Velykų šventinio laikotarpio pamaldų laikas

VELYKŲ ŠVENTINIO LAIKOTARPIO PAMALDŲ LAIKAS Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS VELYKINIS TRIDIENIS

„Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą. Todėl velykinis Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienis yra visų liturginių metų vainikas. Kas yra sekmadienis savaitėje, tas Velykų iškilmė liturginiuose metuose. Velykinis Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo tridienis prasideda vakarinėmis Didžiojo ketvirtadienio Mišiomis ir baigiasi Velykų sekmadienio Vakarine. Jo centras – Velyknaktis. Didįjį penktadienį ir, jei įprasta, Didįjį šeštadienį iki Velyknakčio pamaldų visur laikomasi šventinio priešvelykinio pasninko. Velykų vigilija (Velyknaktis) – ta šventa naktis, kurią Viešpats prisikėlė, – yra „visų šventųjų vigilijų motina“. Joje Bažnyčia budėdama laukia Kristaus prisikėlimo ir sakramentiniu būdu jį jau švenčia. Todėl visos šios šventosios vigilijos pamaldos turi būti atliekamos naktį: arba taip, kad prasidėtų su nakties pradžia, arba kad baigtųsi prieš sekmadienio aušrą“ (AC, 18-21).

Balandžio 13 d.Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios)18 val.
Balandžio 14 d.Didysis Penktadienis (Kristaus Kančios pamaldos)18 val.
Balandžio 15 d.Didysis Šeštadienis (Velyknaktis)18 val.
Balandžio 16 d.Viešpaties prisikėlimas – Šv. Velykos8 val. – Prisikėlimo Mišios
11 val.
12:30 val.
18 val.
Balandžio 17 d.Antroji Šv. Velykų diena8 val.
10:30 val.
11 val.
12:30 val.
13:30 val. koncertas
18 val.