Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

A†A kunigas jubiliatas KĘSTUTIS DAKNEVIČIUS (1940–1976–2021)

2021 metų liepos 7 dieną, eidamas 82-uosius metus, po ilgos ligos, Joniškio ligoninėje mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Kęstutis Daknevičius.

Kęstutis Daknevičius gimė 1940 metų kovo 15 d. Šiaulių mieste, Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijoje. 1956 m. baigė Šiaulių V-sios vidurinės m-los VI-ją klasę ir sekančiais metais pradėjo dirbti Šiaulių Ryšių kontoroje telefonistu. 1960 m. buvo pašauktas į Sovietinę armiją, o po 3-jų metų tarnybos, pradėjo dirbti Šiaulių Odos gamykloje šaltkalviu. 1964 m. tęsė mokslus Šiaulių II-oje vakarinėje mokykloje ir ją baigęs 1970 m. pradėjo dirbti suvenyrų gamybos įmonėje „Tulpė“ drožėju. Po vienerių metų darbo, 1971 m., įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1976 m. Tų pačių metų gegužės 30 d. vyskupo Liudviko Povilonio Kauno arkikatedroje buvo įšventintas kunigu.

Kun. jubiliatas Kęstutis Daknevičius dirbo šiose parapijose:

1976-06-30paskirtas Kėdainių šv. Jurgio parapijos vikaru.
1983-01-17atleistas iš Kėdainių šv. Jurgio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Polekėlės parapijos administratoriumi.
1988-01- 23atleistas iš Polekėlės parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Pašvitinio parapijos klebonu.
1990-05-25atleistas iš Pašvitinio parapijos klebono pareigų, paskirtas Veliuonos ir Juodaičių parapijų klebonu.
1990-06-16atšauktas paskyrimas į Veliuonos ir Juodaičių parapijas ir paliekamas Pašvitinio parapijos klebonu.
1991-02-19atleistas iš Pašvitinio parapijos klebono pareigų, paskirtas Kėdainių šv. Juozapo parapijos klebonu.
1992-05-04paliekant Kėdainių šv. Juozapo parapijos klebonu, paskirtas Kėdainių dekanu.
1997-09-24atleistas iš Kėdainių šv. Juozapo parapijos klebono ir Kėdainių dekano pareigų, iškardinuotas iš Kauno arkivyskupijos, leista išvykti į Šiaulių vyskupiją.
1997-09-25paskirtas Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu.
1997-11-14paskirtas Šiaulių apskrities karo kapelionu.
1999-12-30atleistas iš Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebono pareigų, paskirtas Radviliškio, Polekėlės ir Kurų parapijų klebonu bei Radviliškio dekanu.
2001-02-26paliekant Radviliškio ir Polekėlės parapijų klebonu bei Radviliškio dekanu, atleistas iš Kurų parapijos klebono pareigų.
2001-03-28atleistas iš Radviliškio ir Polekėlės parapijų klebono bei Radviliškio dekano pareigų ir paskirtas Gruzdžių parapijos klebonu.
2001-04-10paskirtas Šiaulių įgulos karo kapelionu.
2001-04-23atšauktas paskyrimas į Gruzdžius.
2001-05-07atleistas iš Radviliškio ir Polekėlės parapijų klebono bei Radviliškio dekano pareigų, paskirtas Gruzdžių ir Šiupylių parapijų klebonu.
2006-01-31paskirtas Šiaulių vyskupijos egzorcistu.
2006-07-17atleistas iš Gruzdžių ir Šiupylių parapijų klebono pareigų ir paskirtas rezidentu Šiaulių katedros parapijoje.
2007-04-18paskirtas Aukštelkės parapijos klebonu.
2007-05-22atleistas iš Aukštelkės parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kurtuvėnų parapijos klebonu.
2012-10-18atleistas iš Kurtuvėnų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos altarista. Paliekant ankstesnes Šiaulių vyskupijos egzorcisto pareigas.
2015-06-19atleistas iš Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos altaristos pareigų, išleidžiant gydytis. Reziduoja Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje.
2018-04-09apsigyveno Joniškio parapijos senelių namuose „Santara“.

Buvusių parapijiečių ir kitų jį pažinojusiųjų atmintyje kunigas Kęstutis Daknevičius išliko kaip nuoširdus ir šviesus kunigas, daug jėgų ir laiko skyręs kovojant su neteisybe, girtavimu, už krikščioniškos dorovės kupiną gyvenimą. Stengėsi uoliai vykdyti savo pašaukimo pareigas, būdamas kuklus ir nusižeminęs mokėjo pripažinti savo klaidas ir netobulumus, bet ypač vertinęs kitų žmonių geras pastangas.

Kunigas Kęstutis Daknevičius liepos 8 d. bus pašarvotas Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Liepos 9 dieną 8.00 valandą bažnyčioje bus aukojamos laidotuvių Šv. Mišios, po kurių kunigo Kęstučio Daknevičiaus žemiškieji palaikai bus palaidoti jo mirusių tėvelių kapavietėje Donelaičio kapinėse, Šiauliuose.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Šiaulių vyskupijos kurija

Šiauliai, 2021 07 07