Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Birželio mėn. pamaldų ir renginių tvarkaraštis

Iki birželio mėn. 05 d. – Sekminių devyndienis – laukdami Sekminių meldžiamės į Šventąją Dvasią giedodami himną.

BIRŽELINĖS PAMALDOS KASDIEN 17:30 VAL.

Kviečiame tikinčiuosius giedoti ar skaityti Švč. JĖZAUS ŠIRDIES litaniją bendruomeniškai bažnyčioje ar privačiai namuose.

Garbinkime Švč. Jėzaus Širdį atvertą dėl mūsų nuodėmių, melskime užtarimo sau ir savo artimiesiems.

SEKMINIŲ LITURGINĖ ŠVENTĖ – ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS

Birželio 5 d., 12:30 val., Sumos Šv. Mišių pradžioje vyks Sekminių procesija aplink bažnyčią.

Baldakymą neš policijos darbuotojai. Kviečiame procesijoje dalyvauti gėlyčių barstytojas mergaites, parapijos jaunimą ir vyresniuosius.

DVASIA VIEŠPATIE NUŽENK!

Sekminių sekmadienį minėsime ir TĖVO DIENĄ.

Visų šv. Mišių metu bus teikiamas Tėvo Palaiminimas vyrams.

Vakare 18:00 val. bus aukojamos iškilmingos gedulinės šv. Mišios – melsimės už mirusius tėvus, vyrus, senelius, brolius, krikšto tėvus, globėjus.

p.s. Mirusių vardus surašykite ant lapelių ir kartu su auka įdėkite į bet kurią bažnyčioje esančią aukų dėžutę.

PIRMOSIOS MĖNESIO SAVAITĖS

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS:

Birželio 1 d. 18 val. – meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
Birželio 2 d. 18:00 val. – meldžiant šv. Juozapo užtarimo.
Birželio 3 d. 8:00 val. – meldžiant pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo; 18:00 val. – meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
Birželio 4 d. 18:00 val. – meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
Birželio 5 d. 8:00 val. – meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą.
Birželio 6 d. 18:00 val. – meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo.
Birželio 7 d. 18:00 val. – meldžiant šv. Antano užtarimo.

KIEKVIENO MĖNESIO 3 SEKMADIENĮ Sumos šv. Mišiose, 12:30 val., meldžiamės už parapijos geradarius ir Švč. Sakramento adoruotojus.

ŠVČ. SAKRAMENTAS GARBINIMUI IŠSTATOMAS SEKMADIENIAIS PO 8:00 VAL. RYTINIŲ ŠV. MIŠIŲ.

ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS LITURGINĖ ŠVENTĖ – BIRŽELIO 12 D., SEKMADIENIS

ŠVENTOJO ANTANO LITURGINĖ ŠVENTĖ – BIRŽELIO 13 D., PIRMADIENIS

PALAIMINTOJO ARKIV. TEOFILIAUS MATULIONIO LITURGINĖ ŠVENTĖ – BIRŽELIO 14 D., ANTRADIENIS

DEVINTINIŲ LITURGINĖ ŠVENTĖ IR PROCESIJA PRIE 4 ALTORIŲ – BIRŽELIO 19 DIENĄ, SEKMADIENIS

PROCESIJA VYKS SUMOS ŠV. MIŠIŲ METU 12:30 VAL.

1 ALTORĖLIS – MARIJOS LEGIONO IR GYVOJO ROŽANČIAUS MALDOS GRUPĖS / PRIE PARAPIJOS JUBILIEJINIO 10-MEČIO KOPLYTSTULPIO.

2 ALTORĖLIS – MOTINOS MALDOJE IR AKTYVIEJI VYRAI / PRIE MARIJOS DANGAUS VARTŲ KOPLYSTULPIO.

3 ALTORĖLIS – CARITAS ORGANIZACIJA / PRIE KUN. S. PALIŪNO 30 METŲ KUNIGYSTĖS KOPLYSTULPIO.

4 ALTORĖLIS – GAILETINGŲJŲ SAMARIEČIŲ GRUPĖ / PRIE DIEVO GAILESTINGUMO METŲ KOPLYSTULPIO.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO LITURGINĖ ŠVENTĖ – BIRŽELIO 23 D., KETVIRTADIENIS

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LITURGINĖ ŠVENTĖ – BIRŽELIO 24 D., PENKTADIENIS

EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS, 59 – OJI, PRADŽIA 20:00 VAL., ŠV. MIŠIOS – 21:00 VAL., 24:00 VAL. IR 5:00 VAL.

BIRŽELIO 26 D., SEKMADIENĮ, BUS DAROMA RINKLIAVA SKIRTA POPIEŽIAUS VYKDOMIEMS ARTIMO MEILĖS DARBAMS PAREMTI – ŠV. PETRO SKATIKAS

ŠVENTŲJŲ APAŠTALŲ PETRO IR POVILO LITURGINĖ ŠVENTĖ – BIRŽELIO 29 D., TREČIADIENIS

ŠIAULIŲ VYSKUPO EUGENIJAUS BARTULIO KONSEKRAVIMO VYSKUPU METINĖS.