Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dievo tarnas, sovietinių lagerių kalinys Mečislovas Jurevičius

Irena Ramaneckienė

Jis – ketvirtasis Šiaulių vyskupijos pasididžiavimas: 2015 m. Dievo Tarnaite paskelbta Barbora Žagarietė; 2016 m. Dievo tarnu – pirmasis blaivybės apaštalas Lietuvoje Ignacas Štachas ir 2004 m. Dievo tarnu paskelbtas Pranciškus Budrys iš Meškuičių parapijos.

„Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijai 2021 m. spalio 29-oji buvo ypatinga – į Dievo tarno Mečislovo Jurevičiaus beatifikacijos atidarymo posėdį susirinko daugybė svečių…“, – rašoma laikraštyje „XXI amžius“ (R. Bajorūnienė, 2021 11 26, p 14-15). „Tai buvo labai šviesi ir brangi diena visiems parapijiečiams, o ypač klebonui kun., teol. lic. Sauliui Paliūnui“, – tęsia mintis straipsnio autorė, vis pridurdama, kad „klebonui buvo dvylika metų, kai ji susipažino su Mečislovu“, kad „gyveno netoli jo namų“, „kad ir į jo pašaukimo pasirinkimą taip pat yra Mečislovo įdėtų tikėjimo dalelių“, kad, kun. S. Paliūno žodžiais tariant, „Dievo Tarno, krikščionio pasauliečio, šeimos tėvo M. Jurevičiaus gyvenimas yra akivaizdus krikščioniškojo tikėjimo, Tėvynės meilės ir pasišventimo vardan kitų gerovės pavyzdys“. Tai patvirtina ir lankstinuko skyriuje „Apie Mečislovą Jurevičių“ pateikti jo paties žodžiai, pasakyti teisme 1981 m. birželio 26 d.: „Jūs mane teisiate už religiją, ačiū Jums! Tai tik įrodo, kad Lietuvoje atgimsta tikėjimas. Man didelė garbė <…>. Aš džiaugiuosi, kad už tai esu teisiamas. Aš jums nekeršysiu, o melsiuosi už jus, kad jūsų vaikai nenueitų blogu keliu. Aš pasiruošęs kentėti už tai, kad visi žmonės pradėtų tikėti į Dievą, ir kad mano teismas atvertų akis ne vienam bedieviui“.

Beatifikacijos posėdžio svarba

Taigi, mirus tokios neeilinės ištikimybės, meilės ir pasišventimo Dievui asmenybei, mažiausiai po penkerių metų vyskupija, iš kurios tasai asmuo išėjo Amžinybėn, gali pateikti argumentuotą, dokumentais pagrįstą prašymą Šventajam sostui, kad jam būtų užvesta beatifikacijos byla. Nesant prieštaravimų iš Romos kurijos pusės, ypač Tikėjimo doktrinos kongregacijos, vyskupui pranešama, kad suteikiamas leidimas pradėti tyrimą. Toks dekretas M. Jurevičiaus „beatifikacijos ir kanonizacijos bylai svarstyti laikantis vyskupų atliekamų tyrimų šventųjų skelbimo bylose normų“, iš Vatikano gautas 2020 m. kovo 20 d.

Tyrimo procesas paprastai būna ilgas. Darbą vykdo ne tik kanonizacijos bylos tribunolas, bet ir istorikai, teologai, vertėjai, įvairių sričių specialistai. Pirmiausia analizuojamas kandidato gyvenimas, veikla ir šventumas, vyksta gyvenimo ir dorybių dokumentavimas. Nuo tada, kai užvedama byla, mirusysis imamas vadinti Dievo tarnu.

Beatifikacijos (lot. k. – darau laimingą) tikslas – Dievo tarno pripažinimas Palaimintuoju, patvirtinant, kad JIS tikrai pasižymėjo išskirtinėmis dorybėmis ir tikintiesiems yra krikščioniško gyvenimo pavyzdys. Paskelbimas Palaimintuoju turi būti patvirtintas stebuklais, kuriuos patyrė žmonės Garbingojo Dievo tarno užtarimu.

Kad užtarimai įvyktų, bažnyčioje platiname lankstinuke pateikta „Malda, prašant Dievo tarnui sovietinių lagerių kaliniui Mečislovui Jurevičiui Altoriaus garbės ir jo užtarimo“. Be asmeninių prašymų, rekomenduojamų įterpti į maldą, labai įtaigiai nuskamba šiais laikais mums be galo aktualus dalykas: „Jėzau, sustiprink mūsų tikėjimą, užtariant Dievo tarnui Mečislovui!“. Juk gyvenime sekuliarizmo, t. y. tikėjimo, jo ženklų, papročių ir tradicijų praradimo savo aplinkoje sąlygomis.

Atsigręžti į Dievą. Kalbėti Rožinį

Ar girdėjome apie 2016-2021 m. vykusius apsireiškimus nedideliame Italijos (apie 50 km nuo Romos) Trevignano Romano miestelyje? Tai ji, Švč. Mergelė Marija, 2019 m. perspėjo žmoniją apie nežinomą ligą COVID-19, o jai išplitus Kinijoje ir už jos ribų, sielojosi, kad žmonės netrokšta suartėti su Dievu, netrokšta pažinti savo Gelbėtojo… Ir švelniai priminė, kad trapios taikos aplinkybėmis labai aktualus yra dabartinis – atsivertimo, maldos ir tikėjimo Evangelija atnaujinimo – laikas… Apsireiškimuose (jie oficialiai Vatikano dar nepatvirtinti), apie kuriuos žinia plinta internete gausių turistų iniciatyva, minimas artėjantis Trečiasis pasaulinis karas, kurį gali sukelti šio pasaulio galingieji. Galimam tarptautiniam konfliktui, kurio metu būtų naudojami branduoliniai ir cheminiai ginklai, užkirsti Marija ir Jėzus labai prašo kalbėti Šventąjį Rožinį: *„Ateina karas, tačiau būkite ištikimi mano Sūnui. Dešimčia Dievo įsakymų ir nuoširdžiai melskitės rožinį“ (2016 m. gruodžio 3 d.). *Melskitės už taiką pasaulyje, nes ruošiamasi karui, kuriame dalyvaus Rusija, Kinija ir Jungtinės Valstijos“ (2017 m. sausio 24 d.). * „Galingieji planuoja didelį karą. Melskitės, melskitės, melskitės“ (2018 m. kovo 10 d.) ir t. t.

Taigi, šiandien ne vien Dievo tarną Mečislovą Jurevičių reikia prašyti pagalbos savo tikėjimui stiprinti. Būtina kreiptis ir į kitus palaimintuosius ir šventuosius.

Palaimintieji ir Šventieji

Palaiminimas – tai garbingas, šlovingas žemesnio laipsnio šventasis, po mirties nusipelnęs dangų, būti išganytas. Palaimintuoju skelbia popiežius iškilmingu aktu. Jo garbei meldžiamasi, jo užtarimo rašoma santykinai ribotoje aplinkoje – kurioje nors vyskupijoje, vienuolijoje ir pan. Tik išimties atvejais – visame krašte. Vėliau Palaimintieji gali būti kanonizuoti, t. y. oficialiu aktu paskelbti Šventaisiais, kurie tampa žinomi ne tik savo šalyje.

Lietuva turi vienintelį Šventąjį Kazimierą, kanonizuotą 1602 m. Kanonizacijos bylos užvestos trims arkivyskupams – kankiniui Mečislovui Reiniui, Jurgiui Matulaičiui, kankiniui Teofiliui Matulioniui (relikvija ir paveikslas yra ir mūsų bažnyčioje). Byla užvesta sovietų sušaudytam vyskupui Vincentui Borisevičiui ir kunigui kinkiniui Alfonsui Lipniūnui bei trims pasaulietėms – Barborai Žagarietei, Adelei Dirsytei ir Elenai Springevičiūtei.

Dievo tarno Mečislovo Jurevičiaus vardo garsinimas

2021-ųjų spalio 29-ąją beatifikacijos atidarymo posėdžiu Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje pasibaigė vienas ir prasidėjo kitas M. Jurevičiaus kėlimo į palaimintuosius etapas. Dabar svarbu garsinti ir įamžinti šio Dievo tarno vardą ne tik parapijoje, bet ir visoje Šiaulių vyskupijoje.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kunigai tikintiesiems nuolat primena apie Dievo tarno Mečislovo ištikimybę Dievui ir Tėvynei. Šių dienų įvykių akivaizdoje aktualu gilintis į sovietinio lagerių kalinio gyvenimo faktus ir mokytis dvasinės stiprybės, pagarbos krikščioniškoms ir tautinėms vertybėms bei rasti džiaugsmo savo ateičiai kurti.

Straipsnis iš jubiliejinio, 30 metų parapijos sukakčiai skirto laikraščio; 2023 m. gruodžio mėn., Nr. 2.