Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dievo Tarno Mečislovo Jurevičiaus litanija

Dievo Tarno Mečislovo Jurevičiaus litanija

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, / pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, / pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, / pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, / pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, / globoki mus!
Šventasis Juozapai, / užtarki mus!
Šventasis Kazimierai, Lietuvos globėjau, melski už mus!

Mečislovai, Dievo pašauktasis į palaimintuosius, / melski už mus!
Mečislovai, tikėjimo ir Tėvynės laisvės riteri, / melski už mus!
Mečislovai, viso savo gyvenimo Dievui ir Lietuvai aukotojau, / melski už mus!
Jėzaus širdies mylėtojau, / melski už mus!
Save atidavęs Kristui, / melski už mus!
Kryžiaus šlovintojau, / melski už mus!
Kryžių kalno garbintojau, / melski už mus!
Uolusis kryžių sodininke, / melski už mus!
Šventų procesijų prieš blogį vadove, / melski už mus!
Jaunimo eitynių į Kryžių kalną organizatoriau, / melski už mus!
Evangelijos tiesos skleidėjau, / melski už mus!
Eucharistijos bičiuli, / melski už mus!
Tiesos ir meilės Tėvynei patriarche, / melski už mus!
Žmogiškumo ir tvirtumo kitiems pavyzdy, / melski už mus!
Pasipriešinimo antireliginiam rėžimui veikėjau, / melski už mus!
Kovotojau prieš ateizmą, / melski už mus!
Bebaimi tikinčiųjų teisių gynėjau, / melski už mus!
Kovotojau už bažnyčią ir tikėjimo laisvę, / melski už mus!
Drąsusis savo tikėjimo liudytojau, / melski už mus!
Jaunimo mokytojau teikti pirmenybę Dievui ir Tėvynei, / melski už mus!
Jaunimo mokytojau kovoti prieš blogį, / melski už mus!
Vilties šviesa Lietuvos ateitimi puoselėtojau, / melski už mus!
Nepabūgęs gąsdinimų tvirtybe, / melski už mus!
Lagerių kančių neįbaugintas švytury, / melski už mus!
Ištvermingasis lagerių kančių kentėtojau, / melski už mus!
Atlaidumo savo skriaudėjams ir kankintojams įsikūnijime, / melski už mus!
Nepalaužiamas tikėjimo sergėtojau, / melski už mus!
Kentėtojau vardan kitų atsivertimo į Dievą, / melski už mus!
Tikėjimo šviesos pergale skleidėjau, / melski už mus!
Kovotojau prieš alkoholizmą, / melski už mus!
Mečislovai, meilės Dievui ir žmonėms pavyzdy, / melski už mus!
Mečislovai, krikščioni pasaulieti ir šeimos tėve, / melski už mus!
Pagerbtasis ypatinguoju popiežiaus Pauliaus VI apaštališkuoju palaiminimu, / melski už mus!
Pagerbtasis ypatinguoju popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkuoju palaiminimu, / melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, / atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, / išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, / pasigailėk mūsų!

IMPRIMATUR
Eugenijus Bartulis
Episcopus Siauliensis
Šiauliai, 2023-05-03
Nr. D-004/23