Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gegužės mėn. parapijoje

* GEGUŽINĖS PAMALDOS KASDIEN 17:30 VAL. (TIK GEGUŽĖS 28 D. 17:00 VAL.)

Kviečiame tikinčiuosius giedoti ar skaityti Švč. Mergelės Marijos litaniją bažnyčioje ar namuose. Melskime Švč. Mergelės Marijos užtarimo ir globos sau ir savo artimiesiems.

* SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS:

Gegužės 1 d. 18:00 val. meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo.
Gegužės 2 d. 18:00 val. – meldžiant šv. Antano užtarimo. 
Gegužės 3 d. 18:00 val. –– meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo
Gegužės 4 d. 18:00 val – meldžiant šv. Juozapo užtarimo.
Gegužės 5 d. 8:00 val. – meldžiant pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo, 18:00 val. – meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
Gegužės 6 d. 18:00 val. – meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
Gegužės 7 d. 8:00 val. – meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą.

* KIEKVIENO MĖNESIO 3 SEKMADIENĮ, Sumos šv. Mišiose, 12:30 val., meldžiamės už parapijos geradarius ir Švč. Sakramento adoruotojus.

* ŠVČ. SAKRAMENTAS GARBINIMUI IŠSTATOMAS SEKMADIENIAIS PO 8:00 VAL. RYTINIŲ ŠV. MIŠIŲ.

* PIRMĄJĮ MĖNESIO SEKMADIENĮ SUMOS ŠV. MIŠIŲ METU ATLIEKAMA ŠVČ. SAKRAMENTO GARBINIMO PROCESIJA.

* KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 10:00 VAL. SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUOSIUS.

GEGUŽĖS MĖNESIO ŠVENTĖS:

* Gegužės 1 d. bažnyčia prisimena ŠV. JUOZAPĄ DARBININKĄ. 8 val. ir 18 val. Šv. Mišiose melsime Šv. Juozapo Darbininko globos ir užtarimo mūsų parapijai.

* MOTINOS DIENA – GEGUŽĖS 7 D., SEKMADIENIS.

Visų Mišių metu bus teikiamas iškilmingas Motinos Palaiminimas meldžiant Dievo palaimos, sveikatos, motinystės džiaugsmo, palaimos šeimoje.

Prieš 12:30 val. Sumos Šv. Mišias – Švč. Sakramento garbinimo procesija, pirmasis mėnesio sekmadienis.
13:30 val. šventoriuje Jaunavedžių kryžiaus, kurį dovanoja Šiaulių miesto garbės pilietis Vilius Puronas, šventinimas.
14:00 val. VIII tarptautinio vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalio „Tūto“ baigiamasis koncertas, skirtas Motinos dienai. Dalyvaus Šiaulių ir Limbažių (Latvija) jaunieji atlikėjai.

VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ METU, 18:00 VAL., BUS AUKOJAMOS GEDULINĖS ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIAS MOTINAS – melsimės už motinas, močiutes, krikšto mamas, žmonas, prašant mirusioms Dangaus karalystės džiaugsmo.

MIŠIŲ UŽ MIRUSIAS MOTINAS INTENCIJOS IR AUKOS DEDAMOS Į AUKŲ DĖŽUTES UŽ MIRUSIUOSIUS!

* PIRMOS KOMUNIJOS ŠVENTIMAS: gegužės 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 28 dienomis, skirtingu laiku.

* SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTIMAS: gegužės 28 ir birželio 2, 3, 4 dienomis, 18:00 val.

Melskimės už mūsų vaikus ir jaunimą, kad būtų ištikimi Jėzaus Kristaus sekėjai, Mergelės Marijos mylėtojai, katalikiškų ir tautinių vertybių puoselėtojai.

* MALDŲ Į ŠVENTĄJĄ DVASIĄ DEVYNDIENIO PRADŽIA – GEGUŽĖS 19 D.

* KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ – ŠEŠTINĖS – GEGUŽĖS 21 D., SEKMADIENIS. Sumos šv. Mišių liturgijoje vyks procesija.

* ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS – SEKMINĖS – GEGUŽĖS 28 D., SEKMADIENIS. Sumos šv. Mišių liturgijoje vyks iškilminga procesija.

Mieli parapijiečiai, sekite mus parapijos Facebook paskyroje Instagram paskyroje.
SU MUMIS GALITE SUSISIEKTI:
info@mmnprasidejimas.lt +370 41 500010; +370 677 34 177