Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Informacija norintiems priimti Įkrikščioninimo Sakramentus

„Leiskite mažutėliams ateiti pas mane Ir netrukdykite, nes tokių yra
Dievo Karalystė”  Mk. 10,14

Globėjas – Šventoji Dvasia,
Kurį mano vardu Tėvas atsiųs
jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs”
Jn 14,26

Informacija norintiems priimti Įkrikščioninimo Sakramentus

Kanonų teisės 842 kodeksas sako: 1.Tas, kuris nepriėmė Krikšto, negali būti galiojančiai prileistas prie kitų sakramentų. 2. Krikšto, Sutvirtinimo ir Švenčiausiosios Eucharistijos sakramentai yra taip susiję tarpusavyje, kad reikalaujami visam įkrikščioninimui.

Katalikų Bažnyčios Katekizmo 1212 numeris sako: – Įkrikščioninimo sakramentai: Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija deda pamatus visam krikščioniškajam gyvenimui. Krikštu atgimę tikintieji būna sustiprinami Sutvirtinimo sakramentu, o Eucharistijoje maitinami amžinojo gyvenimo duona.

Šiaulių vyskupijoje vaikai ir jaunuoliai sakramentams priimti ruošiasi visus mokslo metus.

Nuo 2020-09-18 dienos parapijoje prasideda norinčių pasiruošti sakramentams registracija. Laukiame parapijos raštinėje darbo dienomis (9–18 val.).

Į grupeles priimame tik iš anksto užsiregistravus.
Registracija vyks iki 2020 m. spalio 18 d.

Registruojantis su savimi turėti:

1.  KRIKŠTO liudijimą arba kopiją.
2.  Metinę rinkliavą katechezės išlaidoms ir mokomajai medžiagai: 50 Eur.
3.  Registracijos anketą.
4.  Dėl sutvirtinimo – Pirmosios Šv. Komunijos liudijimą arba kopiją.

Pavėlavusių užsiregistruoti lauksime kitais mokslo metais.

Pirmosios Šv. Komunijos sakramentui priimti ruošiami 9-10 metų vaikai (ketvirta klasė), o Sutvirtinimo sakramentui priimti ruošiami nuo 14 metų jaunuoliai (aštunta klasė).

Pasiruošimo sakramentams metai yra Jūsų šeimai malonės metai.
Susitikimų metu pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi maldos, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdomos krikščioniškos dorovinės nuostatos, skatinamas bendruomeninis šventimas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami Šv. Mišių aukoje, adventui ir gavėniai skirtuose susitikimuose šeimoms, buriamės į parapijos bendruomenę, mokomės atsiverti Dievo meilei, patiriame Jo artumą.

Svarbi informacija:

 1. Šv. Mišiose vaikai turi būti su tėvais arba globėjais.
 2. Į Šv. Mišias ateiti laiku, nevėluoti. Po Šv. Mišių (kunigo palaiminimo) ateiti  su rengimosi sakramentų knygelėmis prie kunigų  ar katechetų dėl pasirašymo, kad dalyvavote Šv. Mišiose.
 3. Vaikai, besiruošiantys priimti Pirmąją Šv. Komuniją, yra kviečiami patarnauti prie altoriaus Šv. Mišiose.
 4. Jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui,  Šv. Mišiose skaito Šv. Rašto skaitinius.
 5. Išmokti ir atsiskaityti maldas pirmiausia reikia tėvams arba globėjams, kurie turi pasirašyti į rengimosi sakramentų pasiruošimo knygelę, po to katechetei, kuri padeda ruoštis sakramentams.
 6. Sekmadienių Šv. Mišios ir Katechezės pamokų lankymas privalomas.
 7. Atlikti namų užduotis, išmokti reikiamas maldas ir tikėjimo tiesas;
 8. Atvykus savo dalyvavimą patvirtinti katechezės žurnale;
 9. Būti kultūringu (-a), punktualiu (-ia) ir atsakingu (-a), būti tyliu (-ia), išjungti telefoną.
 10. Nuolat praleidinėjantys katechezės susitikimus ar Šv. Mišias be pateisinamos priežasties yra braukiami iš sąrašų;
 11. Pasirengimą sakramentų priėmimui įvertina klebonas ir katechetas atsižvelgdami į visų metų rengimąsi sakramentų priėmimui  ir dalyvavimą Šv. Mišiose.
 12. Rožinius, škaplierius, žvakes galite įsigyti parapijos raštinėje.
 13. Spalio mėn. 4 d. 11.00 -12.30 val.  minima Pasaulinė vaikų adoracijos diena, dalyvauja visų mokyklų 4 kl. – 5 kl. mokiniai, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai.
 14. Atgailos šventimas (išpažintis) vyks gruodžio 6-13 d. ir kovo 7-14 d. prieš vakaro Šv. Mišias ir prieš pagrindinę šventę.
 15. Gavėnioje eisime Kryžiaus kelią bažnyčioje.
 16. Už mokinių atvykimą į pamokėles  ir grįžimą namo atsako tėvai arba globėjai.
 17. Bažnyčioje telefonai turi būti išjungti.
 18. Spalio mėn. kalbamas rožinis bažnyčioje, pagal tvarkaraštį.
 19. Nuo lapkričio mėn. pamokėlės sakramentų pasiruošimui vyks parapijos namuose.
 20. Dalyvauti Velykų tridienio pamaldose balandžio 1-2-3 d.
 21. Velykų rytas balandžio 4 d. 8 val. Dalyvauti procesijoje.
 22. Pirmosios Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento šventimas vyks po Velykų.
 23. Tikslesnė informacija bus pateikiama Kalėdoms.
 24.  Vyskupas rudenį ir pavasarį kvies sutvirtinamuosius į jaunimo susitikimus.
 25. Tebūna  supratingumas ir  draugiškas visų bendradarbiavimas.

Iškilus klausimams kreiptis į parapijos kleboną (raštinę), kuris atsakingas už parapijos katechezę (ne į mokyklų administraciją).

Parapijos raštinė:  
Gegužių 57, Šiauliai. Tel.: 500 010; +370 677 34177.