Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kūčios – Kristaus gimimo išvakarės

Greitai praėjo Adventinis laikotarpis, tai keturių sekmadienių laikotarpis ruoštis Šv. Kalėdoms. Pagaliau sulaukėme ilgai lauktos gruodžio 24 – osios. Tai diena, lyg būtų sustojęs laikas. Po didėlio šurmulio žmonės pasiruošę laukė vakarienės, vakarienės neeilinės o Kūčių stalo.

Kūčios – Kristaus gimimo išvakarės.

Tą dieną daug kas pasivaikščiodami (ypač su vaikučiais) aplankė mūsų šventovę sustoję prie prakartėlės tikėdamiesi pamatyti kūdikėlį, daug kas tiesiog ilgai sėdėjo susimąstę. Kiek sutemus, virš centrinių bažnyčios durų sužibo Betliejaus Žvaigždė. Tai ženklas, kad artėja Šv. Kalėdos ir gims Kūdikėlis Jėzus.

Vėlai vakare, žmonės gerai nusiteikę, šeimomis, jauni ir garbaus amžiaus, vieniši, su draugai ir atvykusiais svečiais skubėjo į bažnyčią švęsti iškilmingas Bernelių Šv. Mišias, kurios prasidėjo 22.00 val.  Bernelių Šv. Mišios – pirmosios Kalėdų Šv. Mišios. Tą vakarą švenčiame Jėzaus gimimą. Vieni atskubėjo ankščiau, kiti gal tik pakilę nuo stalo, su gera nuotaika visi laukė svarbiausio momento, tai Viešpaties Jėzaus gimimo. Atskubėjo ir visas mūsų bažnyčios Sumos choras, kuris savo giesmėmis padėjo švęsti iškilmingas Bernelių Šv. Mišias. Suskambėjus varpui ir giedant chorui ,,Tyli naktis…“, iš bažnyčios zakristijos pasirodė išeinanti procesija kartu su mažu Kūdikėliu parapijos klebono rankose, kuri pasisuko prie altoriaus link (buvo pilna bažnyčia žmonių) paruoštos prie šoninio altoriaus Prakartės.

Prakartėlė – Kūdikėlio Jėzaus gimimo Betliejaus gyvulių tvarte sukurta kompozicija. Joje turi būti Mergelė Marija, Šv. Juozapas ir kūdikėlis Jėzus. Taip pat dažnai čia sutinkami piemenėliai, Trys Karaliai ir tvartelio gyventojai – gyvuliai. Bažnyčiose prakartėlės paparastai įrengiamos Kūčių dieną ir pašventinamos prieš Bernelių Šv. Mišias. Tradiciškai prakartėlės laikomos iki Trijų Karalių šventės. Prakartėlė – pranciškoniška tradicija, atkeliavusi iš XIII a. pradžios.

Visi sustoję prieš Prakartėlę, klebonas paguldė kūdikėlį Jėzų į paruoštas ėdžias. Pašventinęs ir pasmilkęs Prakartėlę, užgiedojo ,,Sveikas Jėzau gimusis…“. Paskui procesijos dalyviai sugrįžo į zakristiją, o parapijos klebonas mons. Vytautas Kadys kartu su vikaru alt. Kęstučių Daknevičiumi, patarnaujant zakristijonams Jonui, Vladui ir Dominykui, aukojo iškilmingas Bernelių Šv. Mišias. Šv. Mišiose dalyvavo taip pat ir jaunimas iš Jaunimo choro. Iškilmingų Šv. Mišių pabaigoje klebonas suteikė visiems iškilmingą palaiminimą.

Po Šv. Mišių nelabai kas ir skubėjo į namus. Vieni kitus džiaugsmingai sveikino su Šv. Kalėdomis. Prie Prakartielės išsirikiavo eilė žmonių, kurie norėjo taip pat pasveikinti tik ką gimusį Kūdikėlį Jėzų. Vieni meldėsi, kiti apžiūrinėjo, ilgai dar žmonės nesiskirstė į namus.

Gruodžio 25 d.– ŠV. KALĖDOS.

Šv. Mišios buvo aukojamos 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 val. buvo išstatytas garbinimui Švč. Sakramentas, 12.30 val. (Suma) ir 18.00 val. Per visas Šv. Mišias buvo pakankamai nemažai žmonių (garbaus amžiaus, jaunesnių, jaunimo bei mažų vaikučių). Daug kas stengėsi aplankyti ką tik gimusį kūdikėlį Jėzų.

Gruodžio 26 d. – antroji ŠV. KALĖDŲ diena.

Tą dieną Šv. Mišios buvo aukojamos sekmadienio tvarka, tik tai nebuvo aukojamos Sumos Šv. Mišios. Antrą dieną, Šv. Kalėdų šventę papuošė koncertas ,,Kalėdų muzika“, kuris vyko 15.00 val. Po koncerto ilgai visi plojo, o tai reiškia, kad visiems labai patiko… .

Akimirkos iš Šv. Kalėdų šventės: