Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kūčių vakarienės malda

 Kūčių vakarienės malda

Viešpatie Kristau, atnešęs žemei džiaugsmą ir išganymą!  Laimink visus: didelius ir mažus, sveikus ir ligonius, liūdinčius ir besidžiaugiančius, čia susirinkusius ir negalėjusius atvykti.  Būki jų ramintojas ir globėjas,  Teiki mums viltį bei stiprybę. Mums, čia susirinkusiems, įkvėpk krikščioniškos meilės bei vienybės dvasią, kad visur ir visuomet jaustumėmės vieningi per Tave ir su Tavimi.
Teiki amžiną atilsį mūsų šeimos, giminės ir  bendruomenės mirusiems, amžinoji šviesa jiems tešviečia, tegul ilsisi ramybėje.
Palaimink, + Dieve, šias Kūčių stalo gėrybes,  kuriomis stiprinsimės šį vakarą Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį  Amen.

Maloniai kviečiame drauge švęsti Šv. Kalėdų liturgiją.

Gruodžio mėnesį

10 d. 16 val.

  1. Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidų pradžia.
  2. Šlovinimas
  3. Susitaikymo pamaldos. Ir 18 val. Šv. Mišios.

11 d. Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Atlaidai. Šv. Mišios sekmadienių tvarka: 8; 9:30; 11;  12:30 +procesija ir 18 val.

24 d. Kūčios.

Iškilmingos Bernelių Šv. Mišios 22.00 val.

25 d. Šv. Kalėdos.

Šv. Mišios aukojamos 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.

26 d. Antroji Šv. Kalėdų diena.

Šv. Steponas, Pirmasis Kankinys..

Šv. Mišios aukojamos 8.00, 9.30, 11.00 ir 18.00 val.

31 d. Padėkos Šv. Mišios už praėjusius metus 18.00 val.

31 d.  Eucharistinė Adoracijos Naktis.

20.00 val. Švč. Sakramento išstatymas Adoracijai.

21.00 val. Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei.

24.00 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, garbei ir

padėka Dievui už praėjusius metus.

2016m. sausio 1 d. 5.00 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos,

Dievo Gimdytojos, garbei.

Sausio mėnesį:

1 d. Naujieji Metai.

Šv. Mišios aukojamos 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.

6 d. Trijų Karalių šventė. ( pagal tradiciją ).

Šv. Mišios aukojamos 8.00; 11;  17.00 ir 18.00 val.

8 d. Viešpaties Apsireiškimas ( Trys Karaliai ).

Šv. Mišios aukojamos 8.00; 9:30; 11;  ir 18.00 val.

8 d. 12.00 val. Šiaulių arenoje vyks Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė.

————————————————————————————

Nuoširdžiai dėkojame už metinę Kalėdinę auką Bažnyčiai, kurią palikote pasiimdami kalėdaičius šventiniam Kūčių stalui.

Ši Jūsų auka bus skirta bažnyčios šildymo išlaidoms, bažnyčios ūkinei ir dvasinei veiklai, tarnų išlaikymui ir paramai.

2 procentų gyventojų pajamų mokesčio ir kitas aukas galite pervesti į parapijos sąskaitą.
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Įmonės kodas 192057666.
Gegužių 57, LT- 78327 Šiauliai.
LT487180000001700219, AB bankas „Šiaulių bankas“
Tel. 8 41 500 010

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą bažnyčiai! Kiekvieną sekmadienį ir privalomose šventėse 12:30 val. Šv. Mišiose meldžiamės už geradarius.     Teatlygina Jums Dievas!

Linksmų Šv. Kalėdų ir Viešpaties laiminamų Naujųjų 2017 Metų !

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos tarnaujančių Jums kunigų vardu:

Pagarbiai,
Klebonas
kun. teol. lic. Saulius Paliūnas