Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 66-ąją Eucharistijos adoracijos naktį

KVIEČIAME į 66-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės rugsėjo 14 d., ketvirtadienį, 20:00 val. ir tęsis iki ryto. Šv. Mišias aukos: JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis – 21:00 val.,
Meškuičių parapijos klebonas kun. Vytautas Ripinskis – 24:00 val.
Mūsų parapijos kun. Jordanas Urbonas – 5:00 val.

Šv. Kryžiaus išaukštinimas rugsėjo 14 d., Švč. Mergelė Marija Sopulingoji rugsėjo 15 d.

Nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną. Padėkos intencija už tėvynę Lietuvą.

Tave, Viešpatie, garbiname! Tave, Viešpatie, išpažįstame!

Esate laukiami!