Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Mirusiųjų artimųjų nuotraukų šventovė

Visų Šventųjų ir Vėlinių oktavoje, kaip ir praėjusiais metais, bažnyčioje, prie altoriaus, išstatytos mūsų mirusių artimųjų nuotraukos. Ačiū visiems, kas atsiliepėte į kvietimą.

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia!

Giesmė ANAPUS SAULĖS. Gieda klebonas kun. Gintaras Jonikas.

Giesmė mūsų mylimiesiems mirusiesiems -„Marija, Marija“ (m. Č. Sasnausko. ž. Maironio.). Gieda: parapijos choras, vargonai: Andrius Bartulis.