Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Po­pie­žius Pran­ciš­kus no­ri iš­girs­ti ta­vo nuo­mo­nę apie Baž­ny­čią

Prak­ti­kuo­jan­tys ka­ta­li­kai ir vi­siš­kai nie­ko bend­ra su Baž­ny­čia ne­tu­rin­tys žmo­nės iki ki­tų me­tų lie­pos pa­bai­gos ga­li su­lauk­ti ne­ti­kė­to klau­si­mo – ką gal­vo­ja apie Baž­ny­čią. Ne tik Lie­tu­vos, bet ir vi­so pa­sau­lio žmo­nių nuo­mo­nių, pa­siū­ly­mų, liu­di­ji­mų ir įžval­gų ti­ki­si su­lauk­ti po­pie­žius Pran­ciš­kus – spa­lį vi­so pa­sau­lio vie­tos baž­ny­čio­se pra­dė­tas pa­si­ren­gi­mų pro­ce­sas bū­si­mam Vys­ku­pų si­no­dui.

Pa­sak Šiau­lių vys­ku­po Eu­ge­ni­jaus Bar­tu­lio ir Šiau­lių vys­ku­pi­jos si­no­di­nės ko­man­dos koor­di­na­to­rės Da­nu­tės Kra­tu­kie­nės, si­no­das – iš­šū­kis ir di­džiu­lė do­va­na. Juk po­pie­žius Pran­ciš­kus no­ri vi­siš­kai priar­tė­ti prie žmo­nių, iš­girs­ti jų nuo­mo­nių apie Baž­ny­čią, apie ėji­mą kar­tu tik­ruo­ju mei­lės ir iš­ti­ki­my­bės ke­liu.

Pasilenkti prie kiekvieno, kiekvieną išgirsti

Spalio viduryje popiežius Pranciškus pradėjo dvejus metus truksiantį pasirengimų sinodui procesą. Pasirengimų procesas vietos bažnyčiose, vadovaujant vyskupams, jau prasidėjo spalio 17 d., o šio etapo tikslas – atsiklausti Dievo tautos nuomonės.

„Toks neįprastas dalykas – popiežius nori visiškai priartėti prie žmonių. Nori išgirsti žmonių nuomonių apie Bažnyčią, apie gyvenimą, ėjimą kartu tikruoju meilės ir ištikimybės keliu. Popiežius mato, kad yra daug nesusikalbėjimo, daug susvetimėjimo tarp žmonių ir Bažnyčios. Popiežius trokšta, kad kalbėjimasis priartintų žmones prie Dievo ir prie vienas kito, kad būtų bendruomenės parapijose, kad parapija jaustųsi viena šeima, kad ši šeima būtų draugiška, vieninga, džiugi. Viso to mums kartais labai stinga“, – sako JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas parengė vadovą, kuriame nurodomos gairės, kaip vyks konsultacijos ir susitikimai vyskupijose. Dar prieš šio proceso pradžią kiekvienas vyskupas privalėjo paskirti asmenį, atsakingą už sinodinio kelio vyskupijoje koordinavimą.

Šiaulių vyskupijoje toks asmuo – sinodinio kelio koordinatorė – Danutė Kratukienė, tikybos mokytoja ir Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė.

Visą straipsnį skaitykite portale etaplius.lt

https://www.etaplius.lt/popiezius-pranciskus-nori-isgirsti-tavo-nuomone-apie-baznycia