Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šeštoji Eucharistinė adoracijos naktis iš rugsėjo 13-osios į 14-ąją

1993 m. rugsėjo 7 d. popiežius Jonas Paulius II būdamas Kryžių kalne sakė: „Užkopkime čionai ant Kryžių kalno ir prisiminkime visus jūsų krašto sūnus ir dukteris, kadaise nuteistus ir įmestus į kalėjimą, išsiųstus į koncentracijos stovyklas, ištremtus į Sibirą, nuteistus myriop. <…> Tegul šis Kryžių kalnas antrojo tūkstantmečio po Kristaus pabaigoje liudija ir skelbia naują, trečiąjį tūkstantmetį, skelbia Išganymą ir Atpirkimą, ko niekur kitur nerasime, kaip tik mūsų Atpirkėjo Kryžiuje ir Prisikėlime.“

  KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ  

 atsiteisimo intencija 2013 m. iš rugsėjo 13-osios į 14-ąją
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje,
Šiauliai, Gegužių g. 57.

 „Apaštališkuoju laišku Porta Fidei paskelbiau Tikėjimo metus tam, kad Bažnyčia atnaujintų tikėjimo entuziazmą, tikėjimo į Jėzų Kristų, vienintelį pasaulio gelbėtoją, kad atnaujintų keliavimo jo nurodytais keliais džiaugsmą, kad liudytų atnaujinančio tikėjimo jėgą.“ (Pop. Benediktas XVI, 2012.10.17).

P R O G R A M A

20.00 – 21.00 MEILE LIEPSNOJANČIOS JĖZAUS ŠIRDIES KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS
„AŠ BELDŽIUOSI“.   VADOVAUJA EGLĖ LINKEVIČIENĖ.
GIEDOS GARLIAVOS ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOS JAUNIMO CHORAS,
VAD. SIMONA JAŠAUSKYTĖ – PRANCKEVIČIENĖ.
21.00 ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO ŠVENTĖS ŠV. MIŠIOS
SU VAKARINE VALANDŲ LITURGIJA.
VADOVAUJA IR HOMILIJĄ SAKO ŠIAULIŲ
J. E. VYSKUPAS EUGENIJUS BARTULIS.
GIEDOS GARLIAVOS ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOS JAUNIMO CHORAS,
VAD. SIMONA JAŠAUSKYTĖ – PRANCKEVIČIENĖ.
22.00 – 23.00 ADORACIJA TYLOJE.
23.00 – 24.00 SKAUSMO SLĖPINIAI.
VADOVAUJA VIKTORO IR LAISVUTĖS JANKAUSKŲ ŠEIMA.
0.00 ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO ŠVENTĖS ŠV. MIŠIOS
SU AUŠRINĖS VALANDŲ LITURGIJA.
VADOVAUJA IR HOMILIJĄ SAKO PALENDRIŲ ŠV. BENEDIKTO VIENUOLYNO
PRIORAS – T. KAZIMIERAS.
GIEDOS ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MERGELĖS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO  BAŽNYČIOS CHORAS, VAD. MINDAUGAS ŽALALIS.
1.00 – 4.00 KALVARIJOS KALNAI.
GIEDOS GIEDOJIMO GRUPĖ „ATJAUTA“, VAD. VYGANTAS BANYS.
4.00 – 5.00 GRAUDŪS VERKSMAI.
GIEDOS ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MERGELĖS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS CHORAS, VAD. MINDAUGAS ŽALALIS.
5.00 ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO ŠVENTĖS ŠV. MIŠIOS
SU RYTMETINE VALANDŲ LITURGIJA.
VADOVAUJA IR HOMILIJĄ SAKO ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MERGELĖS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS KLEBONAS  MONS. VYTAUTAS KADYS.
GIEDOS  ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MERGELĖS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS CHORAS, VAD. MINDAUGAS ŽALALIS
IR GARLIAVOS ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOS JAUNIMO CHORAS,
VAD. SIMONA JAŠAUSKYTĖ – PRANCKEVIČIENĖ.

Patariame atsinešti „Liturginį maldyną“, rožančių.  
Kas negalėsite dalyvauti šioje naktinėje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kviečiame pagal galimybes melstis namuose bei solidarizuotis maldai savo parapijose.

Pasiteiravimui: telef.: 8-41-500010; 8-663-55203.

Internete: http://www.mmarijosparapija.lt/; nuoroda: Eucharistinė adoracijos naktis.
Susisiekimas: iš stotelės „Autobusų stotis“ vykti iki stotelės „Bažnyčia“ autobusais: 6,12,17,21,24,29 (pilna bilieto kaina = 1,80 Lt)
ir maršrutiniais taksi: 36,42,47,51,54, 55 (bilieto kaina = 2,00 Lt)
Kitos planuojamos Eucharistinės adoracijos naktys (EAN) 2013 metais: lapkričio 22 – 23; gruodžio 31 – 2014 m. sausio 1

Kviečia                                              Laimina

kleb. mons. Vytautas Kadys              Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis