Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje paminėtas kunigystės 30-metis

Stasė Marcinkienė
Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

„Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visur kur. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui (1Kor 12, 4-7).

Prieš pradėdama rašyti šį straipsnį apie savo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kleboną teol. lic. kun. Saulių Paliūną, jo pašaukimą prieš 30 metų tapti kunigu, teko pasidomėti teologine literatūra, kas tai yra pašaukimas, kodėl ištartas „taip“ visam gyvenimui yra svarbus kunigo tarnystėje.

Kunigystės sakramentas vadinamas tarnavimo bendruomenei sakramentas. Per tarnavimą kitiems, kunigas prisideda prie paties žmogaus išganymo. Bažnyčioje kunigas atlieka ypatingą užduotį, nes tarnauja Dievo tautos ugdymui (pgl. KBK 1534).

Popiežiaus Jono Pauliaus II buvo paklausta, kai jis šventė savo kunigystės 50-metį: „Ką reiškia pašaukimas?“ Anuomet jis atsakė: „Kunigo pašaukimas yra paslaptis. Žmogus atiduoda Kristui savo žmogiškumą, kad Jisai galėtų žmogumi pasinaudoti kaip išganymo instrumentu. O Kristus, priėmęs šią dovaną, padaro žmogų savo „antruoju aš“. Neįsigilinęs į šią paslaptį, negali suprasti, kas atsitinka, kad jaunas žmogus, išgirdęs žodžius „Sek paskui mane“ visko išsižada dėl Kristaus ir tiki, jos šitame kelyje jo žmogiškoji individualybė pasieks visišką pilnatvę“.

Gegužės 30 d. mūsų parapijos klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas, kartu su parapijiečiais šventė savo 30–ies metų kunigystės jubiliejų. Jis sakė: „Kol turime laiko, darykime gera visiems“ (Gal 6, 10 a). Klebonas, pasirinkęs savo pašaukimo kelią, taip ir vadovaujasi iki šiol: ir žodžiu, ir darbais, ir veiksmais. Geri padaryti darbai parapijai patys kalba už save. Myli jį parapijiečiai už jautrią širdį, gerumą, nuoširdumą, tikėjimo skleidimą, rūpestį jaunąja karta, renginių organizavimą.

Po mėnesio, birželio 30 d., klebono teol. lic. S. Paliūno iniciatyva parapijoje susitiko ir Šv. Mišias aukojo Kauno kunigų seminarijos 1991 m. laidos absolventai. Tai kasmetinis gražus ir nuoširdus kunigų susitikimas vis kitoje parapijoje. Šį kartą kunigai susitiko mūsų parapijos bažnyčioje. Susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis. Į susirinkusius parapijiečius kreipėsi ir juos sveikino JE Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Jis sakė, kad čia susirinkę kunigai, vyskupai yra Kauno seminarijos vieno kurso laidos absolventai, kurie prieš 30 metų buvo išleisti į tarnystę, o šios parapijos klebonas Saulius juos suvienijo į bendrą būrį paminėti šį gražų jubiliejų. JE vyskupas džiaugėsi, kad visi moka pasidalinti gražia bendryste, pasidalinti tarnystės džiaugsmais ir rūpesčiais. Galingai suskambėję vargonų garsai didingoje Marijos šventovėje pakvietė visus jungtis į Šv. Mišių auką, buvo paprašyta visų susirinkusiųjų maldos už kunigus, už jau mirusius kunigus. Kartu buvo meldžiamasi už parapiją, kad visų tarnystė būtų prasminga, neštų gerus vaisius, kad ir čia susirinkusiųjų išganymo viltis būtų tvirta ir tikėjimas taip pat būtų tvirtas. Prasmingą homiliją pasakė Gaurės parapijos klebonas Kazys Lesčiauskas.

Mišių pabaigoje JE Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila visų kunigų brolių vardu nuoširdžiai dėkojo parapijiečiams, kad visi buvo kartu bendroje maldoje, už gyvą tikėjimą, dėkojo parapijos klebonui Sauliui Paliūnui, kad sukvietė visus kunigus į bendrystę paminėti šį gražų jubiliejų, dėkojo vargonininkui ir choristams, kurie taip gražiai ir pakiliai giedojo.

Po palaiminimo padėkos žodį tarė mūsų parapijos klebonas, kuris dėkojo Dievui ir Marijai, kurso globėjai, visiems susirinkusiems savo parapijiečiams, atvykusiems į Šv. Mišias. Klebonas dėkojo savo kurso draugams, kurie atvyko į susitikimą: Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (Vytauto Didžiojo) rektorius teol. lic. Kęstutis Rugevičius ir kun. teol. dr. Arvydas Kasčiukaitis, Jonavos vik. kun. Juozas Čičirka, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Veiverių klebonas g. kan. Kęstutis Vosylius, Šlienavos klebonas Antanas Mickevičius, Lukšių klebonas Eugenijus Naujalis, Gižų klebonas Virginijus Vaitkus, Mosėdžio klebonas kan. Egidijus Zulcas, Gaurės klebonas Kazys Lesčiauskas, Papilės klebonas Rimvydas Marozas, Trakų klebonas Jonas Varaneckas, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius teol. lic. Vytautas Sadauskas SJ, Šiaulių Švč. M. M. Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.

Sveikinimo žodžius tarė ir choristai. Buvo dėkojama savo parapijos klebonui teol. lic. kun. Sauliui Paliūnui, kuris suorganizavo tokią gražią, didingą ir prasmingą šventę, į kurią susirinko daug žmonių. Sveikintoja sakė, kad prieš 30 metų kunigai pasklido ten, kur labiausiai jų reikėjo: laiminti, teikti sakramentus, išklausyti, kas be galo svarbu. Žmogus pats pasirenka tokį gyvenimo būdą, kuris veda jį į jo ypatingos paskirties įgyvendinimą. Tai toks jų – kunigų pašaukimas. Vėliau buvo įteiktos gėlės visiems kunigams.

Po sveikinimo žodžių visi išėjo į šventorių, kur buvo pašventintas naujai pastatytas koplytstulpis. Prieš šventindamas koplytstulpį, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas kreipėsi į susirinkusius, sakydamas, kad tai gražus ženklas, primenantis, kad kryžių nešti reikia. Linkėjimas ir prašymas Viešpaties, kad mes neparkristume, o Viešpats nuolat keltų. Po trumpo skaitinio arkivyskupas pašventino koplytstulpį, kuris padarytas ir pastatytas parapijos klebono teol. lic. S. Paliūno iniciatyva už 30 kunigystės metų. Koplytstulpį su nešančiu kryžių Jėzumi pagamino tautodailininkas drožėjas Adolfas Teresius.

Graži ir prasminga šventė ilgai išliks parapijiečių širdyse. Mums, parapijiečiams, lieka palinkėti kunigams sveikatos ir stiprybės einant pašaukimo keliu, kad jų skleidžiamas tikėjimas ir geras žodis pasiektų kiekvieno tikinčiojo širdį.