Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas

Kovo 4 d. Lietuva mini ir meldžiasi į savo pirmąjį šventąjį – Šv. Kazimierą.

Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios prašant Šv. Kazimiero užtarimo 8:00; 11:00 ir 18:00 val.

Laukiame Jūsų atvykstant ir tyra malda pasveikinant mūsų tautos šventąjį.

Šv. Mišios Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Kun. Jordanas Urbonas aukoja rytines Šv. Mišias.

Ausk Marijai rožių giją

Redaguota šv. Kazimiero pamėgta giesmė, skirta Švč. Mergelei Marijai.

Ausk Marijai rožių giją, mano siela nerami,
Skelbk gerumą, prakilnumą ilgesinga širdimi.
O Mergaite, tavo kraitis — nekaltybė nuostabi:
Mums žavėtis ir gėrėtis leisk per amžius tavimi.

Susimąstę nešam naštą savo nuodėmės didžios, —
Tu, Šventoji, Nekaltoji, meldžiam gelbėki iš jos!
Vargšai gimę, mes nežinom priebėgos kaip tu kitos:
Rojaus vartuose užtarki vaikus tėviškės šviesios.

Tavo grožis mums kaip rožė, kaip lelija nekalta,
Tavo garbei ieškom vardo, neištarto niekada.
Ir maldaujam nepaliaujam širdimi vis alkana:
Leisk išvysti karalystėj meile spindinčia tave.