Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dievo Gailestingumo litanija

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Dievo gailestingume, besiveržiantis iš Tėvo būties gelmių,| pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, aukščiausioji Dievo savybe, 
Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie, 
Dievo gailestingume, iš Švenčiausios Trejybės slėpinio trykštanti versme, 
Dievo gailestingume, žmogaus nei angelo protu neaprėpiamas, 
Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė, 
Dievo gailestingume, pranokstantis dangų, 
Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltini, 
Dievo gailestingume, gaubiantis visą visatą, 
Dievo gailestingume, nužengęs į pasaulį Įsikūnijusio Žodžio Asmenyje, 
Dievo gailestingume, išsiliejęs iš atvertos Jėzaus Širdies žaizdos, 
Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus Širdis visiems, ypač nusidėjėliams, 
Dievo gailestingume, nesuvokiamas šventosios Ostijos įsteigimu, 
Dievo gailestingume, įkūręs šventąją Bažnyčią, 
Dievo gailestingume, veikiantis Šventojo Krikšto sakramente, 
Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų, 
Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą, 
Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubiantis mirties valandą, 
Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinąjį gyvenimą, 
Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis, 
Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis, 
Dievo gailestingume, regimas užkietėjusių nusidėjėlių atsivertime, 
Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiamas šventiesiems, 
Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo, 
Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltini, 
Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi, 
Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis, 
Dievo gailestingume, vainikuojantis visa, kas yra ir dar bus, 
Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti, 
Dievo gailestingume, išvargintų širdžių švelnus suraminime, 
Dievo gailestingume, vienintele nusivylusiųjų viltie, 
Dievo gailestingume, širdžių atilsi, ramybe išgąsčiuose, 
Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaima ir nuostaba, 
Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties, 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės!
O amžinasis Dieve, Tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigąstume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume Tavo šventajai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.