Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gegužės mėn. pamaldų ir renginių tvarkaraštis

* GEGUŽINĖS PAMALDOS KASDIEN 17:30 VAL. (GEGUŽĖS 8 IR 14 D. 17:00 VAL.)

Kviečiame tikinčiuosius giedoti ar skaityti Švč. Mergelės Marijos litaniją bažnyčioje ar namuose. Melskime Švč. Mergelės Marijos užtarimo ir globos sau ir savo artimiesiems.

* SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS:

Gegužės 2 d. 18:00 val. – meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo.
Gegužės 3 d. 18:00 val. – meldžiant šv. Antano užtarimo.
Gegužės 4 d. 18:00 val. – meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
Gegužės 5 d. 18:00 val. – meldžiant šv. Juozapo užtarimo.
Gegužės 6 d. 8:00 val. – meldžiant pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo, 18:00 val. – meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
Gegužės 7 d. 18:00 val. – meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
Gegužės 8 d. 8:00 val. – meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą.

* KIEKVIENO MĖNESIO 3 SEKMADIENĮ, Sumos šv. Mišiose, 12:30 val., meldžiamės už parapijos geradarius ir Švč. Sakramento adoruotojus.

* ŠVČ. SAKRAMENTAS GARBINIMUI IŠSTATOMAS SEKMADIENIAIS PO 8:00 VAL. RYTINIŲ ŠV. MIŠIŲ.

* PIRMĄJĮ MĖNESIO SEKMADIENĮ SUMOS ŠV. MIŠIŲ METU ATLIEKAMA ŠVČ. SAKRAMENTO GARBINIMO PROCESIJA.

* KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 10:00 VAL. SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUOSIUS.

GEGUŽĖS MĖNESIO ŠVENTĖS:

* MOTINOS DIENA – GEGUŽĖS 1 D., SEKMADIENIS.

Visų Mišių metu bus teikiamas iškilmingas Motinos Palaiminimas meldžiant Dievo palaimos, sveikatos, motinystės džiaugsmo, palaimos šeimoje.

VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ METU, 18:00 VAL., BUS AUKOJAMOS GEDULINĖS ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIAS MOTINAS – melsimės už motinas, močiutes, krikšto mamas, žmonas, prašant mirusioms Dangaus karalystės džiaugsmo.

MIŠIŲ UŽ MIRUSIAS MOTINAS INTENCIJOS IR AUKOS DEDAMOS Į AUKŲ DĖŽUTES UŽ MIRUSIUOSIUS!

* ŠV. JUOZAPO DARBININKO ATLAIDAI – GEGUŽĖS 8 D., SEKMADIENIS.

Melsime šv. Juozapą Darbininką dvasinių malonių ir Bažnyčios nuopelnų, sekdami šventojo tikėjimu ir gyvenimo pavyzdžiu.

Po Sumos Mišių vyks iškilminga procesija aplink bažnyčią! Kviečiame dalyvauti jaunimą ir kitus parapijiečius, ypač lauksime mergaičių gėlyčių barstymui.

* PIRMOS KOMUNIJOS ŠVENTIMAS: gegužės 6, 8, 15, 21, 22, 29 dienomis, skirtingu laiku.

* SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTIMAS: gegužės 8 ir 14 dienomis, 18:00 val.

Melskimės už mūsų vaikus ir jaunimą, kad būtų ištikimi Jėzaus Kristaus sekėjai, Mergelės Marijos mylėtojai, katalikiškų ir tautinių vertybių puoselėtojai.

* KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ – ŠEŠTINĖS – GEGUŽĖS 29 D., SEKMADIENIS.

Mieli parapijiečiai, sekite mus parapijos
Facebook paskyroje
Instagram paskyroje

SU MUMIS GALITE SUSISIEKTI:
info@mmnprasidejimas.lt
+370 41 500010
+370 677 34 177