Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Informacija, norintiems priimti Įkrikščioninimo Sakramentus 2021-2022 m.m.

„Leiskite mažutėliams ateiti pas mane
Ir netrukdykite, nes tokių yra
Dievo Karalystė” Mk. 10,14

Globėjas – Šventoji Dvasia,
Kurį mano vardu Tėvas atsiųs
jis išmokys jus visko ir viską primins,
ką esu jums pasakęs” Jn 14,26

Kanonų teisės 842 kodeksas sako: 1. Tas, kuris nepriėmė Krikšto, negali būti galiojančiai prileistas prie kitų sakramentų. 2. Krikšto, Sutvirtinimo ir Švenčiausiosios Eucharistijos sakramentai yra taip susiję tarpusavyje, kad reikalaujami visam įkrikščioninimui.

Katalikų Bažnyčios Katekizmo 1212 numeris sako: Įkrikščioninimo sakramentai: Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija deda pamatus visam krikščioniškajam gyvenimui. Krikštu atgimę tikintieji būna sustiprinami Sutvirtinimo sakramentu, o Eucharistijoje maitinami amžinojo gyvenimo duona.

Šiaulių vyskupijoje vaikai ir jaunuoliai sakramentams priimti ruošiasi visus mokslo metus.

Nuo 2021-09-20 dienos parapijoje prasideda norinčių pasiruošti sakramentams registracija. Laukiame parapijos raštinėje darbo dienomis (9–18 val., pietūs 13-14 val.).
Į grupeles priimame tik iš anksto užsiregistravus.
Registracija vyks iki 2021 m. spalio 18 d.

Registruojantis su savimi turėti:

 1. KRIKŠTO liudijimą arba kopiją.
 2. Metinę rinkliavą katechezės išlaidoms ir mokomajai medžiagai 50 Eur.
 3. Registracijos anketą.
 4. Dėl sutvirtinimo – Pirmos Šv. Komunijos liudijimą arba kopiją.

Pirmos Šv. Komunijos sakramentui priimti ruošiami 9-10 metų vaikai (ketvirta klasė), o Sutvirtinimo sakramentui priimti ruošiami jaunuoliai nuo 14 metų (aštunta klasė).

Pasiruošimo sakramentams metai yra Jūsų šeimai malonės metai.
Susitikimų metu pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi maldos, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdomos krikščioniškos dorovinės nuostatos, skatinamas bendruomeninis šventimas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami Šv. Mišių aukoje, adventui ir gavėniai skirtuose susitikimuose šeimoms, buriamės į parapijos bendruomenę, mokomės atsiverti Dievo meilei, patiriame Jo artumą.

Svarbi informacija:

 1. Šv. Mišiose vaikai turi būti su tėvais arba globėjais.
 2. Į Šv. Mišias ateiti laiku, nevėluoti. Po Šv. Mišių (kunigo palaiminimo) ateiti su rengimosi sakramentų knygelėmis prie kunigų ar katechetų, kurie pasirašys, kad dalyvavote Šv. Mišiose.
 3. Vaikai, besiruošiantys priimti Pirmąją Šv. Komuniją yra kviečiami patarnauti prie altoriaus Šv. Mišiose.
 4. Jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, Šv. Mišiose skaito Šv. Rašto skaitinius.
 5. Išmokti ir atsiskaityti maldas pirmiausia reikia tėvams arba globėjams, kurie turi pasirašyti į rengimosi sakramentų pasiruošimo knygelę. Po to katechetei, kuri padeda ruoštis sakramentams.
 6. Sekmadienių Šv. Mišios ir katechezės pamokų lankymas privalomas. Sekmadienio šv. Mišių tvarkaraščiai.
 7. Atlikti namų užduotis, išmokti reikiamas maldas ir tikėjimo tiesas.
 8. Būti kultūringu (-a), punktualiu (-ia) ir atsakingu (-a), būti tyliu (-ia), išjungti telefoną.
 9. Pasirengimą sakramentų priėmimui įvertina klebonas ir katechetas atsižvelgdami į visų metų rengimąsi sakramentų priėmimui ir dalyvavimą Šv. Mišiose.
 10. Spalio mėn. 4 d. 15-16 val. minima Pasaulinė vaikų adoracijos diena. Dalyvauja visų mokyklų 4 kl. – 5 kl. mokiniai, kurie ruošiasi Pirmai Komunijai.
 11. Atgailos šventimas (išpažintis) vyks gruodžio 5-12 d. ir kovo 27 d. – balandžio 3 d. prieš vakaro Šv. Mišias, ir prieš pagrindinę šventę.
 12. Gavėnioje eisime Kryžiaus kelią bažnyčioje.
 13. Už mokinių atvykimą į pamokėles ir grįžimą namo atsako tėvai arba globėjai.
 14. Bažnyčioje telefonai turi būti išjungti.
 15. Spalio mėn. kalbamas rožinis bažnyčioje (pagal tvarkaraštį). Kaip kalbėti rožinį?
 16. Nuo lapkričio mėn. pamokėlės sakramentų pasiruošimui vyks parapijos namuose.
 17. Dalyvauti Velykų tridienio pamaldose: balandžio 14-15-16 d.
 18. Velykų rytas balandžio 4 d. 8 val. Dalyvauti procesijoje.
 19. Pirmos Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento šventimas vyks po Velykų.
 20. Tebūna supratingumas ir draugiškas visų bendradarbiavimas.

  Iškilus klausimams kreiptis į parapijos kleboną (raštinę), kuris atsakingas už parapijos katechezę (ne į mokyklų administraciją).
  Parapijos raštinė: Gegužių 57, Šiauliai. Tel.: 500 010; +370 677 34177 el. paštas info@mmnprasidejimas.lt
  www.mmnprasidejimas.lt