Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Parapijos jaunimo choras

Karolina Dambrauskaitė

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos jaunimo choro susikūrimo data tiksliai nežinoma, tačiau tikrai aišku, kad pirmasis choro vadovas buvo Mindaugas Žalalis. Choras jau buvo susiformavęs, kai parapija persikėlė į poliklinikos patalpas. Tad galima spėti, kad jam turėtų būti apie 15 metų. Kaip minėta, jaunimo choro metų skaičiaus tiksliai nežino, tačiau žinoma, kad, pastačius bažnyčią 2009 m., choristės Gabija ir Elena jau lankė jaunimo chorą ir iki šiol jame gieda. Galima sakyti, kad jos tikros veteranės.

Kaip parapijose keičiasi kunigai, taip keitėsi ir choro vadovai (jų būta net penkių). Dabar chorui vadovauja Andrius Bartulis, kuris 2014 metais apsiėmė globoti jaunimo chorą. Jam pradėjus vadovauti, į chorą įsitraukė labai daug jaunų ir energingų žmonių, tačiau, laikui bėgant, kai kurie choristai išvyko gyventi kitur, nes pradėjo studijuoti ar dirbti.

Širdis džiaugiasi, kai į chorą ateina naujas žmogus ir jame pasilieka, nes jį patraukia muzikos garsai, tonai, balsai, melodijos. Taip pat ir bendrystė. Kai kurie choristai dalinasi savo patirtimis ir nurodo, kad ateiti į chorą paskatino tikybos mokytoja, kad jame likti norėjo ne tiek dėl to paskatinimo ar dėl to, kad lankė muzikos mokyklą bei turėjo muzikinį išsilavinimą, kiek dėl bendrystės. Čia susipažįstama su skirtingais žmonėmis (skiriasi lytis, išvaizda, amžius, pomėgiai), čia kartu šlovinamas Dievas ir teikiama Jam garbė. Kiti choristai teigia, kad čia jiems gera, nes jaučia ramybę ir džiaugsmą. Kai kuriems giedojimas – tai visiškas įsitraukimas į žodžiais ir melodijomis žadinamus pamąstymus, atsisakant noro kalbėti. Kaip sakė šv. Augustinas, „kas gieda, tas meldžiasi dvigubai“.

Norėtųsi Šv. Pijaus žodžiais visus paraginti, kad sektume šventąją Mišių auką ir joje dalyvautume susitelkę širdyje, kad nebūtume tik stebėtojai. Melstis ir giedoti visiems kartu – tai geriausias būdas atsikratyti stebėtojo pozicijos. Šv. Pauliaus paraginti, kalbėkime „psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais“, giedokime ir šlovinkime „savo širdyse Viešpatį, visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu“ (Ef5, 19).

Straipsnis iš jubiliejinio, 30 metų parapijos sukakčiai skirto laikraščio; 2023 m. gruodžio mėn., Nr. 2.