Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Klebono kun. Gintaro Joniko kalėdinis sveikimas

Brangūs broliai ir seserys,

Šio ypatingai švento metų laiku siunčiu savo maldas už JUS ir JŪSŲ ARTIMUOSIUS, perduodu savo, kaip parapijos klebono, nuoširdžius, džiugius Kalėdinius sveikinimus ir geriausius linkėjimus Naujiesiems metams.

Nors ne sykį prisimename sunkius bei liūdnus šiais metais pasaulyje vykstančius karus, tačiau negalime pamiršti, kad mūsų parapija paminėjo 30 metų Jubiliejų. Negalime nesidžiaugti, kad Viešpats po ilgų tikinčiųjų persekiojimo ir niekinimo dešimtmečių leido anuomet Šiauliuose įkurti naują parapiją, pastatyti gražuolę bažnyčią, o šiais metais ir Lurdo Grotą. Esame liudininkai – tuos visus 30 metų gerasis Dievas ir Šventoji Motina Marija lydėjo, laimino ir teikė viltį. Šiose Šv. Kalėdose drąsiai sakome, kad esame Dievui, Tėvynei bei Artimui ištikima tauta, aktyvi ir gerai organizuota parapija, savo misiją tęsianti su tikėjimu, meile, gerumu bei džiaugsmu.

Jūsų Viešpačiui duotų dovanų dosnumas modeliuojamas pagal tai, ką Trys Karaliai padovanojo naujagimiui Kristui:

Laikas. Tai šventas laikas, praleistas Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, Rožinio maldoje ir daugybėje maldos bei šlovinimo Viešpačiui susibūrimų. Tai širdį jaudinantis ir viltį teikiantis laikas.

Talentas. Kūrėjo duoti talentai, kuriais dalijatės nuo tarnystės Mišiose iki to, kad kiti pajustų Kristaus atjautą ir meilę, lankydamiesi niekam nereikalingųjų namuose, atnešdami valgio varguoliui ar tiesiog daugeliui pasiųsdami šypseną, yra įspūdingi. Viskas, ką siūlote ir darote mūsų Bažnyčiai palaikyti ir augti, taip pat jos ateičiai formuoti, be abejonės, tai yra palaiminimas visiems.

Lobis. Krikščionišką poreikį dalintis savo lobio dovanomis geriausiai iliustruoja gerai žinomas palyginimas apie talentus (pinigus). Mato evangelijoje 25:14-30 kalbama apie žmogų-šeimininką, besiruošianti keliauti į tolimą šalį. Prieš išvykdamas savo tarnams jis dalija talentus, t. y. pinigus. Kiekvienam pagal jo gabumus. Pirmasis tarnas gauna penkis talentus ir stengiasi pelnyti dar penkis. Antrasis tarnas, gavęs du talentus, padvigubina jų vertę. Tik trečiasis tarnas, gavęs vieną talentą, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko dovaną.

Kai šeimininkas grįžta, jis giria pirmąjį ir antrąjį tarnus, bet iš trečiojo atima tą vieną talentą, nes tarnas nebuvo geras pinigų prižiūrėtojas – nieko nedarė, kad padidintų jų vertę. Palyginimo apie talentus pamoka tokia – turime tinkamai pasinaudoti Dievo mums duotomis materialiomis dovanomis. Nieko nedaryti su jomis yra labai neteisinga.

Šiuo nuostabiausiu metų laiku JŪS ir JŪSŲ ARTIMIEJI raskite džiaugsmą ir vilčių išsipildymą, kaip, be abejo, džiaugėsi šv. Juozapas ir Švč. Mergelė Marija. Šventosios Šeimos dėka buvo išpildytos daugelio tautų viltys. GARBĖ DIEVUI aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms.

Pagarbiai Viešpatyje,
Klebonas kunigas Gintaras Antanas Jonikas

Sveikinimas iš jubiliejinio, 30 metų parapijos sukakčiai skirto laikraščio; 2023 m. gruodžio mėn., Nr. 2.