Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šiaulių vyskupo Kalėdų sveikinimas 2022 m.

Krikščionis – vilties žmogus!

Brangūs broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės.

Kupinomis džiaugsmo širdimis švenčiame Kalėdas. Tai meilės ir vilties šventė. Apaštalas Jonas sako: „Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 8b), o kas yra mūsų viltis? Tai Jėzus Kristus, kuris ateina šaltą Betliejaus naktį sušildyti mūsų atšalusias širdis. Žmonija ilgus metus laukė, turėdama viltį ir štai išsipildo visų lūkesčiai, kūdikėlis Jėzus yra mūsų tarpe. Išskėtęs mažutes rankutes Jis kviečia: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28). Mus kviečia pats Dievas, kokia laimė mums. Tačiau Viešpats neprievartauja žmogaus. Laimingas žmogus, kuris supranta šį kvietimą ir nevaikščioja tamsybėse, bet turi amžinojo gyvenimo šviesą. Dievas iš meilės pakvietė mus į šį pasaulį ir trokšta, kad mes būtume laimingi. Tuomet mūsų kelionė per žemę nušvinta amžinojo gyvenimo viltimi. Tačiau Lietuva pirmauja savižudybių skaičiumi. Tai rodo, jog žmonės dažnai praranda viltį ir, nusigręžę nuo Dievo, nesugeba gyventi visaverčio gyvenimo.

Žvelgiame į Ukrainą ir matome, kaip žmonės ištvermingai kovoja ir nepraranda vilties net sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis. Jie turi tvirtą tikėjimą ir viltį gyventi laisvėje ir tiesioje.

Brangūs broliai ir seserys. Meilė remiasi tikėjimu ir viltimi, o viltis yra nukreipta į ateitį, kurią mums ruošia Dangaus Tėvas.

Viltingai žvelgiant į gyvenimą ir prieš akis turint nesibaigiančio, amžinojo gyvenimo tikrovę, mūsų širdys užsiliepsnoja džiugiu dėkingumu. Dangaus Tėvas mus kviečia į gyvenimą, apie kurį apaštalas Paulius sako: „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli“ (1 Kor 2,9). Mūsų laukia neįtikėtina laimė. Su Marija kartokime: „Didžių dalykų padarė mums Visagalis ir šventas yra jo vardas“. Marija patyrė negalimų dalykų, Jono Krikštytojo motina Elzbieta sulaukė sūnaus senatvėje. Šie įvykiai rodo, kaip svarbu įsileisti Dievą į savo gyvenimą ir patikėti, jog Dievui nėra negalimų dalykų.

Brangūs broliai ir seserys. Su Marija, kuri mums padovanojo Išganytoją, ištarkim „Taip“ Dievo valiai ir leiskime Kūdikėliui Jėzui nušviesti mūsų gyvenimo kelionę.

Skautai, atnešę Betliejaus ugnį į Lietuvą, paskleidė Kristaus šviesą, sakydami: „Neškime šviesą ir viltį“.

Brangieji ir mes skleiskime Kristaus meilės šviesą ir viltį šeimose ir visoje kasdienybėje. Tegul Kūdikėlio Jėzaus meilė pripildo mūsų širdis taika, ramybe ir džiaugsmu, o Mergelės Marijos globa telydi mus 2023 metų kelionėje.

Palaimintos Kalėdų šventės visiems nuoširdžiai linki

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Sveikinimą skaitykite čia