Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

XX-oji Eucharistinė adoracijos naktis

Kviečiame į Eucharistinę adoracijos naktį, iš 2015 m. iš gruodžio 31-osios į 2016 m. sausio 1-ąją, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja

Sausio 1-oji – Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmė.

Evangelijoje mes retai matome Marijos darbus ar girdime jos žodžius. Ji nenori sau garbės ir moko nusižeminimo. Tačiau Šv. Raštas ją vadina Dievo Motina. Tai ji artimiausiai bendravo ir padėjo Sūnui, kurio aukos ir meilės dėka esame atpirkti. Gerbdami Mariją, mes mylime jos Sūnų. Šv. Ambraziejus sako, kad su pirmąja motina Ieva žmonės krito, o su Dievo ir mūsų motina Marija žmonės prisikėlė. Dėl Ievos silpnybės mes netekome rojaus. Marijos tikėjimas ir šventumas mums dangų grąžino.

Bažnyčia gerbia Mariją dėl didelių Šventosios Dvasios darbų, dėl išskirtinio jai Dievo skirto vaidmens. Marija vaidina svarbų vaidmenį Antrojo Švč. Trejybės Asmens Įsikūnijime. Ji atsiliepia į Dievo kvietimą, kurį jai perdavė angelas (Lk 1, 26-38). Šventosios Dvasios įkvėpta Elzbieta pasveikino Mariją žodžiais: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius!  Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“ (Lk 1, 42-43).

Neįvardindamas Marijos, šv. ap. Paulius sako, kad „atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui“ (Gal 4,4). Toliau Paulius sako, kad „Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“. Tai padeda mums suvokti, kad Marija yra motina visiems Jėzaus broliams ir seserims.

Kai kurie teologai pabrėžia, kad Marijos motinystė yra svarbi Dievo pasaulio sukūrimo plano dalis. Pirmoji Dievo mintis kūrime buvo Jėzus. Jėzus – įsikūnijęs Žodis, yra tas, kuris galėjo mylėti Dievą tobulai ir šlovinti jį visos Kūrinijos vardu. Kadangi Jėzus buvo „pirmasis“ Dievo mintyse, Marija buvo „antroji“, kadangi ji buvo pašaukta būti jo motina.

Jau II amžiuje Marija figūravo maldose, pamoksluose, himnuose, apokrifiniuose raštuose, simboliuose. Trečiajame amžiuje jau buvo paplitusios maldos, kuriose Marija vadinta „Theotokos“ – „Dievo Motinos“ titulu. Tačiau nuo IV amžiaus pradžios, po įgytos kulto laisvės, Marijai dedikuotų bažnyčių skaičius, su ja susijusių maldų ir liturgijos nepaprastai padaugėjo.

431 metais Efese vykusio trečiojo visuotinio Susirinkimo metu Marijos titului „Theotokos – Dievo Motina“ buvo pripažinta universali vertė.

Todėl nenuostabu, kad „Dievo Motinos“ iškilmė turi iš tiesų gilias šaknis ir yra viena seniausių mariologinių švenčių.

Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, iškilmes visoje Katalikų Bažnyčioje įvedė popiežius Paulius VI 1969 m. vasario 14 d.

Šiandien, baigiantis Kalėdų oktavai, prisimename Marijos dieviškąją motinystę, ir tai – dar vienas Kalėdų džiaugsmo atspindys. Šiandien meldžiamės už taiką pasaulyje: Marija yra Taikos Kunigaikščio Motina. Tai pirmoji naujų metų diena: Marija ir toliau  teikia naują gyvenimą mums, savo vaikams – kurie esame ir Dievo vaikai. Todėl, pradėdami naujus metus, sekime Marijos pateiktu tikėjimo ir atsidavimo Dievui pavyzdžiu.

Bernardinai.lt